Hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa 11 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 15 nhằm tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 và một số nội dung khác.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 12 tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 và dự thảo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024; chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 2024; chủ trương về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030; báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Tỉnh ủy năm 2023 và chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2024; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 32 ngày 31-7-2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, năm 2023 là năm thứ 3 tỉnh Bến Tre triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa 11 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự phấn đấu, quyết tâm cao và thực hiện các giải pháp mang tính đột phá, quyết liệt, Tỉnh ủy Bến Tre đã lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, đạt được nhiều kết quả khả quan.

Với phương châm nhất quán, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ là “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận đề xuất chủ đề năm 2024 tiếp tục thực hiện 5 thành tố của phương châm để trình xin ý kiến Tỉnh ủy. Hội nghị thảo luận để xác định mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo Nghị quyết, trong đó tập trung thảo luận 24 chỉ tiêu và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong dự thảo Nghị quyết.

Tin cùng chuyên mục