Nâng cao nhận thức, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

Ngày 9-8, tại An Giang, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn "Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới".

Nâng cao nhận thức, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ lĩnh vực văn hóa - văn nghệ ảnh 1 Các đại biểu tham dự hội nghị 

PGS. TS. nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, cho biết: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác lãnh đạo văn hóa, văn học, nghệ thuật. Quá trình thực hiện đường lối đổi mới, Đảng đã ban hành các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị về văn hóa, văn nghệ, trong đó, có những nghị quyết tác động to lớn đến sự phát triển của văn học, nghệ thuật nước nhà. Văn học, nghệ thuật được xem đây là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa, giữ vai trò rất quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 PGS. TS. nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, phát biểu

“Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ nghiên cứu, người làm công tác tuyên giáo, quản lý văn hóa, báo chí và đội ngũ văn nghệ sĩ củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước; nhất là những vấn đề đặt ra trong phát triển văn hóa tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11-2021 và định hướng, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045... Qua đó, góp phần xây dựng con người Việt Nam về tâm hồn, cốt cách, phẩm giá và đề cao tính chân - thiện - mỹ trong đời sống, nhất là đời sống tinh thần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhấn mạnh.

Hội nghị diễn ra từ nay đến ngày 12-8, sẽ tập trung thảo luận các chuyên đề như: Một số vấn đề về xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; Tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật - hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; Tình hình văn xuôi hiện nay; Âm nhạc Việt Nam trên không gian mạng; Nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật…

Tin cùng chuyên mục