Đại hội Đảng CSVN lần thứ X thành công tốt đẹp

Thông qua những quyết sách quan trọng trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu

  • Đồng chí Nông Đức Mạnh tái đắc cử Tổng Bí thư BCHTƯ khóa X 

  • Bộ Chính trị: 14 đồng chí; Ban Bí thư: 8 đồng chí 

  • 87,69% đại biểu đồng ý với chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân 

  • Phấn đấu đạt tăng trưởng GDP trên 8% 

Sau 8 ngày làm việc, sáng 25-4, tại Hội trường Ba Đình, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, ĐH đại biểu toàn quốc Đảng CSVN lần thứ X đã họp phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước: nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Ngoài ra, còn có đông đảo các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị lão thành cách mạng và đại diện các tầng lớp nhân dân.

Quang cảnh Đại hội Đảng CSVN lần thứ X

Thay mặt Đoàn Thư ký ĐH, đồng chí Đinh Thế Huynh đọc Báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện ĐH: Chủ đề ĐH, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH IX, đánh giá 20 năm đổi mới, mức tăng trưởng kinh tế, thống nhất các thành phần kinh tế, vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân... Theo đó, 87,69% đại biểu đồng ý với chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân; ĐH cũng nhất trí về mức tăng trưởng GDP bình quân trong 5 năm tới là 7,5%- 8%/năm, phấn đấu đạt trên 8%/năm...

Trong phiên bế mạc, ĐH đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Yểu, Trưởng ban Kiểm phiếu đọc kết quả bầu BCHTƯ khóa X gồm 160 Ủy viên chính thức và 21 Ủy viên dự khuyết. ĐH cũng đã nghe đồng chí Trương Tấn Sang đọc báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư khóa X, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra TƯ. Theo đó, đồng chí Nông Đức Mạnh được BCHTƯ khóa X tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng CSVN khóa X. Bộ Chính trị có 14 đồng chí, Ban Bí thư có 8 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 14 đồng chí.

Sau lễ ra mắt của BCHTƯ khóa X, ĐH đã nghe đồng chí Lê Hữu Nghĩa thay mặt Đoàn Thư ký ĐH trình bày toàn văn Điều lệ Đảng CSVN sửa đổi và bổ sung. Một số đại biểu đã phát biểu ý kiến đề nghị bổ sung thêm một số vấn đề vào Điều lệ, cụ thể đại biểu Nguyễn Việt Thắng (Thứ trưởng Bộ Thủy sản) đề nghị trong Điều 17 của Điều lệ Đảng cần sửa lại là việc bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị sẽ trực tiếp do ĐH bầu để bắt đầu từ ĐH XI thực hiện. Vấn đề này, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho biết BCHTƯ khóa X sẽ tiếp tục xem xét và sẽ quyết định sau. Tiếp đó, ĐH đã thông qua toàn văn Điều lệ Đảng sửa đổi, bổ sung.

Sau khi nghe đồng chí Phạm Quang Nghị thay mặt Đoàn Thư ký ĐH đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội X, ĐH đã biểu quyết nhất trí cao thông qua toàn văn Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X.

Một nội dung quan trọng của phiên bế mạc ĐH X là lễ ra mắt BCH khóa X. Ngay sau đó, ĐH chú ý nghe bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Trong diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: ĐH đã bầu BCHTƯ khóa X gồm những đồng chí tiêu biểu cho 3,1 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực để gánh vác những trọng trách do Đảng và nhân dân giao phó. “Các văn kiện được thông qua tại ĐH lần này là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận 20 năm đổi mới để tiếp tục hoàn thiện và phát triển đường lối, quan điểm đổi mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay của nước ta” – đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh.

ĐH đã thông qua những quyết sách quan trọng trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thông qua những nhiệm vụ to lớn nhằm tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao tầm trí tuệ, bản lĩnh chính trị và đạo đức, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực. Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định: Chúng ta đặc biệt coi trọng các biện pháp có hiệu quả nhằm phát huy cao nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng sự vững mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị, đẩy mạnh đồng bộ cuộc đấu tranh phòng ngừa và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn này, làm lành mạnh tổ chức và bộ máy của chúng ta...

Ngay trong chiều qua, 25-4, tại Trung tâm báo chí Đại hội Đảng X, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đã có buổi gặp gỡ với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước, thông báo về thành công của Đại hội X. Tại đây, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên trong và ngoài nước.

9 điểm sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Đảng

Trong phiên bế mạc ngày 25-4, ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X đã biểu quyết thông qua Điều lệ Đảng CSVN sửa đổi, bổ sung. Theo đó, ĐH X của Đảng quyết định sửa đổi, bổ sung 9 điểm trong Điều lệ Đảng.

1. Bổ sung phần “Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng”.

– Đảng CSVN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.

– Mục đích của Đảng là xây dựng Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

– Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình; đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng; giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

– Đảng CSVN là Đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Bổ sung Điều 4:
“Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn TNCS HCM, người vào Đảng là đoàn viên công đoàn, được BCH Công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu”.

3. Bổ sung Điểm 1, Điều 22:
“Đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng do cấp ủy cơ sở triệu tập 5 năm một lần; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá 1 năm”.

4. Bổ sung Điểm 3, Điều 24:
“Đại hội của chi bộ do chi ủy triệu tập 5 năm 2 lần”.

5. Bổ sung Điểm 6 Điều 22
: “Đảng bộ cơ sở họp thường lệ mỗi năm 2 lần; họp bất thường khi cần. Chi bộ cơ sở họp thường lệ mỗi tháng một lần, họp bất thường khi cần”.

6. Bổ sung Điểm 2, Điều 29:
“Đảng ủy công an tỉnh, thành, huyện, quận, thị xã do đại hội đảng bộ cùng cấp bầu”.

7. Bổ sung Điểm 3, Điều 32
: “Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức lối sống theo quy định của BCHTƯ”.

8. Bổ sung Điểm 1, Điều 36:
“Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ (kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao).

9. Bổ sung Điểm 2, Điều 41:
“Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ”.

NHÓM PV

Các tin, bài viết khác