Tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập

Dự thảo đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập tại các bộ, ngành, địa phương đang được Bộ Nội vụ hoàn thiện. Dự thảo nêu rõ, việc đổi mới hệ thống sự nghiệp công lập nhằm đáp ứng yêu cầu tinh gọn đầu mối, nâng cao mức độ tự chủ và phù hợp với định hướng đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công. 

Quan điểm xây dựng đề án là sẽ tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao mức tự chủ theo hướng thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ, kể cả dịch vụ công cơ bản; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội tham gia phát triển, cung cấp dịch vụ công ở một số ngành như y tế, giáo dục, KH-CN, dịch vụ văn hóa, thể thao. 

Theo kế hoạch, đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giảm tối thiểu 10% so với năm 2021; phấn đấu có thêm khoảng 20% đơn vị tự chủ tài chính (tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên); 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần…

Tin cùng chuyên mục