Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong

SGGP
Để chuẩn bị thành lập Đảng, từ năm 1925, Bác Hồ đã lo đào tạo cán bộ cho cách mạng. Từ khi Đảng ra đời cho tới ngày Bác đi xa, Người thường xuyên giáo dục đảng viên về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống. 
Người từng nói: “Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong”. Kỷ niệm Đảng ta tròn 88 tuổi, sau 49 năm từ ngày Bác đi xa, soi mình vào Di chúc của Người, nhìn lại những việc đã làm được và những việc tồn tại, chúng ta càng thấm thía lời Bác dạy vô cùng sâu sắc bởi Bác đã nói một vấn đề liên quan trực tiếp đến vận mệnh của Đảng, của đất nước lâu dài và về sau. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm, cán bộ là gốc của cách mạng, quyết định sự thành bại của cách mạng, do đó bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có một vai trò đặc biệt quan trọng. Bác viết: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”(1).
Qua 88 năm ra đời và phát triển vững mạnh, Đảng ta với bản chất cách mạng “ngoài quyền lợi của nhân dân Đảng ta không có quyền lợi nào khác”, đã không ngừng vươn lên về mọi mặt, xây dựng được một đội ngũ đảng viên đông đảo hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân, cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong từng thời kỳ của cách mạng, dù nhiệm vụ, điều kiện và hoàn cảnh có khác nhau, nhưng đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng.
Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong ảnh 1 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư chúc mừng các đơn vị thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: VIỆT DŨNG
Và để thực hiện nghiêm túc lời dạy của Người, Đảng ta đã chủ trương, có kế hoạch tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua, nhờ đó đã đem lại những kết quả rất thiết thực, quan trọng, toàn diện trên các mặt. Đã xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ. 
Tuy vậy, những kết quả đạt được vẫn chưa thể làm nhân dân hoàn toàn hài lòng. Bởi bên cạnh những đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực, tận tụy phục vụ thì vẫn còn đó một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, làm giảm sút lòng tin của dân với Đảng. Chính “một bộ phận không nhỏ” này đã và đang làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng, đe dọa sự tồn vong của Đảng, và vô hình trung đang trở thành những kẻ tiếp tay đắc lực nhất cho các thế lực thù địch luôn tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua chiến lược “diễn biến hòa bình” và ra sức thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Thực tế đó cho thấy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả và chất lượng chưa như mong đợi. 
Trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền, những yêu cầu phát triển kinh tế năng động, bền vững và tăng cường hội nhập đặt ra những yêu cầu cấp bách về nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa, đủ sức gánh vác nhiệm vụ và yêu cầu cách mạng của Đảng trong giai đoạn tới. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng là yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà Đảng ta quan tâm thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Vấn đề đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên không chỉ là vấn đề riêng của mỗi cá nhân mà còn là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong công tác xây dựng Đảng đối với một Đảng cầm quyền.
Kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng cũng là dịp để mỗi chúng ta tự soi mình vào những điều Bác dạy mà tự phê bình và phê bình, soi rọi lại mình một cách nghiêm túc để điều chỉnh, để sửa chữa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng nói chung, về Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền nói riêng, cùng với thực tiễn hành động trong xây dựng Đảng và tấm gương đạo đức của Người là tài sản vô giá mà Đảng ta, nhân dân ta mãi mãi giữ gìn, phát huy. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là “người lãnh đạo và đầy tớ thật trung thành của nhân dân” phải là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, vì đây là vấn đề then chốt, là bảo đảm chắc chắn nhất cho mọi thắng lợi của cách mạng, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến tới “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Sau chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, năm 2018, Trung ương chọn chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để thực hiện. Đó là phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài... 
Tại thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Anh hùng mang tên Bác kính yêu, Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định phải tập trung thực hiện có hiệu quả những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tham mưu, đề xuất, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Trong đó, nhấn mạnh nội dung người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, bí thư cấp ủy các cấp nghiêm túc thực hiện nêu gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo, nhất là trong việc thực hành đạo đức công vụ, rèn luyện đạo đức lối sống, tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, kịp thời giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, vì nhân dân... 
Đảng ta là Đảng cầm quyền, nhân dân ta làm chủ. Nhân dân đã lựa chọn và đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, phải thật sự là lực lượng nòng cốt, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, ngang tầm với đòi hỏi của dân tộc và thời đại, lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

(1) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2000, tr.516.

THÂN THỊ THƯ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quang cảnh kỳ họp thứ 5 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: UBKTTW

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Hà Nội và TPHCM

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND TP Hà Nội; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm, khuyết điểm có liên quan theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án liên quan.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tây Ninh qua 5 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đều lồng ghép, đưa tinh thần Chỉ thị 05 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện sâu sát từng lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây là nội dung quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước hàng năm.


Xây dựng Đảng

Kết nạp Đảng nơi tuyến đầu

Tại hội trường Sở Chỉ huy Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị Covid-19 số 4 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) ngày 28-7 diễn ra một sự kiện đặc biệt: Chi bộ Quân sự phường 13, quận Phú Nhuận tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Vũ Nguyễn Hoàng Dũng, chiến sĩ Dân quân thường trực phường 13.

Việt Nam và Thế giới

Việt Nam - Thụy Sĩ đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 5-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ngài Ignazio Cassis, Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ.

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP