Công tác tham mưu đã góp phần quan trọng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chiều 14-6, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp cùng Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước – Thực trạng và giải pháp”.

14-6-hoi-thao-khoa-hoc-2.jpg
Quang cảnh hội thảo

Với 10 ý kiến, thảo luận và 25 bài tham luận gửi tới hội thảo đã làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu trong thời gian tới. Góp phần tổng kết 40 năm đổi mới và đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhìn nhận, những thành tựu chung của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng có sự đóng góp to lớn của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh góp phần đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển đội ngũ đảng viên…

14-6-hoi-thao-khoa-hoc-3.jpg
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội thảo

Qua đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng giúp hoàn thiện, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị của tỉnh được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả....

“Hội thảo được tổ chức tại Quảng Nam là cơ hội quý báu để Quảng Nam được tiếp cận thêm nhiều thông tin hữu ích, lĩnh hội những ý kiến tâm huyết từ các tham luận. Qua đó, giúp tỉnh đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp thực hiện ngày càng tốt hơn nữa về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian đến. Đồng thời, hội thảo lần này cũng là cơ hội để chúng ta cùng nhau thảo luận, nhìn nhận, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tham mưu, đề xuất trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chia sẻ thêm.

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, công tác tham mưu về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần đặc biệt quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển và hoàn thiện hệ thống tổ chức của Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên; góp phần vào những thành tựu to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

14-6-hoi-thao-khoa-hoc-1.jpg
Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội thảo

Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định một trong ba đột phá của công tác xây dựng Đảng là: tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nhất là công tác tổ chức, cán bộ. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm thay đổi sâu rộng mọi mặt đời sống xã hội, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cần phải nghiên cứu, giải quyết đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có công tác tham mưu về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng ở tất cả các cấp.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết: “Kết quả của hội thảo là diễn đàn đánh giá những thành tựu, hạn chế trong công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; xác định những vấn đề đặt ra, những yêu cầu đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời, đề xuất hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới, góp phần xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng”.

Tin cùng chuyên mục