Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam - Niềm tin và kỳ vọng

Lịch sử cách mạng nước ta trong 80 năm qua cho thấy, Đại hội Đảng toàn quốc luôn là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc ta. Qua mỗi lần đại hội, đất nước ta lại có một đường hướng phát triển mới, từ đó đã giành được những thắng lợi mới, không ngừng đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác, vun bồi, hun đúc truyền thống hào hùng của dân tộc ta.

Sau Đại hội II (1951), đường lối kháng chiến kiến quốc đã đưa cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta đến thắng lợi với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đại hội III (1960) đề ra hai nhiệm vụ chiến lược có mối quan hệ biện chứng với nhau, sau 15 năm thực hiện, miền Nam được hoàn toàn giải phóng với chiến thắng oanh liệt của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước Việt Nam được thống nhất vẹn toàn, cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là những mốc son lịch sử, năm tháng sẽ qua đi, những sự kiện lịch sử ấy mãi mãi được khắc ghi như những chiến công hiển hách của thế kỷ 20.

Đại hội VI (1986) – Đại hội đổi mới toàn diện đất nước, sau 20 năm, chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa nước ta ra khỏi sự khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế - xã hội. Trong lúc hệ thống xã hội chủ nghĩa bước vào khủng hoảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu sụp đổ; Liên Xô tan rã; phong trào cộng sản và công nhân trên thế giới bị tấn công dữ dội, làm cho nhiều Đảng Cộng sản và công nhân mất phương hướng, Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng đã đưa ra “Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội” và sau 20 năm thực hiện, luôn nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nhận thức sâu sắc sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; không ngừng tăng cường đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; đặc biệt không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng – nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam …, chúng ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng vừa qua (2006 – 2010), dù trong bối cảnh hết sức phức tạp, nhất là từ đầu năm 2008 trở đi với cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, kích động bạo loạn, đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, song chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, hoàn thành mục tiêu “sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”, tạo tiền đề cho một giai đoạn phát triển mới.

Đại hội XI của Đảng diễn ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu của thập niên thứ hai của thế kỷ 21 với tiềm lực và vị thế của đất nước đang lên. Ngoài nhiệm vụ thông thường của một Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội XI có nhiệm vụ hệ trọng là xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới (2011 – 2020); bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991; cho nên Đại hội XI có ý nghĩa hết sức trọng đại, sẽ định hướng cho toàn Đảng, toàn dân tộc ta tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, để đạt được mục tiêu là tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong gần một năm nay, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, toàn Đảng, toàn dân ta đã chung sức, tích cực đóng góp cho các dự thảo văn kiện đại hội, thể hiện ý thức trách nhiệm, niềm tin và kỳ vọng. Tin ở trí tuệ, ở trách nhiệm của các đại biểu để cùng toàn thể đại hội phát huy trách nhiệm trước toàn Đảng, toàn dân thảo luận và quyết định những vấn đề tối quan trọng về con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn sắp tới. Kỳ vọng những vấn đề được đại hội thảo luận và quyết định sẽ là những sáng tạo, thể hiện trí tuệ, tầm cao của Đảng ta, sẽ là ngọn đèn pha chói lọi soi đường cho dân tộc ta tiến lên trong thời kỳ mới. Ai ai cũng kỳ vọng, nước ta sẽ mãi được ổn định về chính trị - xã hội, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; không ngừng phát triển vững chắc, phát triển cao hơn trong thập niên tiếp theo.

Công nhân Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí - PV Shipyard đang lắp đặt thiết bị tại giàn khoan. Ảnh: H.T.

Đất nước được phát triển nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng; kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển không loại trừ ai; giảm bớt khoảng cách chênh lệch giàu nghèo ngày càng dãn ra giữa các tầng lớp nhân dân, giữa các vùng miền; ngăn chặn tình trạng “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”. Xã hội phải thực sự dân chủ, trước hết là dân chủ trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước. Làm sao để kinh tế không ngừng phát triển nhưng xã hội phải được bình yên, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương, công bằng, văn minh; người dân được yên bình và phấn khởi trước sự phát triển của đất nước, khắc phục tình trạng ai cũng thấy kinh tế phát triển, đất nước được đổi mới nhưng lòng dân chưa thật yên và chưa vui nhiều. Cho nên, kỳ vọng ở đại hội sẽ tạo nên bước ngoặt, có tính đột phá, tăng tốc phát triển và phát triển bền vững; đồng thời nghiêm khắc nhìn nhận, đề ra giải pháp hữu hiệu khắc phục những bất cập, suy thoái của con người, trước hết là của cán bộ, đảng viên, của xã hội, của bộ máy hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể của đất nước.

Kỳ vọng đại hội sẽ sáng suốt và đầy trách nhiệm, phát huy cao độ tinh thần dân chủ để lựa chọn những người tâm huyết, có trách nhiệm, có tâm, có tầm, đầy đủ năng lực, hết lòng vì nước, vì dân, được nhân dân và xã hội đồng thuận, tin tưởng vào Ban Chấp hành Trung ương để thay mặt cho Đảng lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Không dành lá phiếu cho những phần tử cơ hội, chạy chọt, thoái hóa, thiếu trách nhiệm, thiếu năng lực.

Sau những quyết định các vấn đề cơ bản có tính chiến lược, những chủ trương lớn, Ban Chấp hành Trung ương mới sẽ cùng toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân tiếp tục tìm tòi, sáng tạo để có những chủ trương, những chỉ đạo sát sao, đúng đắn, sáng tạo để đưa sự nghiệp cách mạng nước ta không ngừng tiến lên với những thắng lợi to lớn, tạo thế và lực mới để đất nước không ngừng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. 

PGS-TS PHAN XUÂN BIÊN
Tổng Biên tập website Thành ủy TPHCM

Các tin, bài viết khác

" />