Tiền điện ở TPHCM khi áp dụng khung giá mới được tính ra sao?

SGGPO
Trao đổi với Báo SGGP, ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết, EVNHCMC chốt chỉ số điện kế trong ngày 20-3-2019 của tất cả các khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt.

Khách hàng có thể tham khảo cách tính giá điện tại website http://cskh.hcmpc.vn/tuvan/cachtinhgiadien. Nguyên tắc tính như sau:

Đối với khách hàng thuộc đối tượng chốt chỉ số điện kế trong ngày 20-3-2019 (sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hành chính sự nghiệp, áp dụng giá bán buôn điện nông thôn, giá bán buôn khu tập thể cụm dân cư và có tỷ lệ giá): giá điện cũ được tính từ ngày ghi điện trong tháng 2-2019 đến ngày 20-3-2019; giá điện mới được tính từ thời điểm chốt chỉ số.

Đối với khách hàng không thuộc đối tượng chốt chỉ số điện kế trong ngày 20-3-2019 (sử dụng điện cho mục đích thắp sáng sinh hoạt) thì tiền điện được tính theo phương pháp nội suy: Lượng điện thực tế sử dụng trong kỳ ghi chỉ số; số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữa hai kỳ ghi chỉ số, số ngày áp dụng giá cũ, số ngày áp dụng giá mới); mức sử dụng điện của từng bậc thang tính theo số ngày thực tế giữa hai kỳ ghi chỉ số.

Ví dụ cụ thể: khách hàng A (định mức 1 hộ) có lượng điện năng tiêu thụ trong tháng là 350kWh với ngày ghi điện của tháng 4-2019 là ngày 7-4-2019; ngày ghi điện kỳ trước (tháng 3-2019) là ngày 7-3-2019 và ngày áp dụng giá bán điện mới là ngày 20-3-2019. Cách tính như sau: Số ngày sử dụng điện thực tế là 31 ngày (từ 8-3-2019 – 7-4-2019).

Trong đó: Số ngày sử dụng theo đơn giá cũ là 12 ngày (từ 8-3-2019 – 19-3-2019). Sản lượng điện tiêu thụ theo đơn giá cũ: 135 kWh (350kWh x 12 ngày/31 ngày). Số ngày sử dụng điện theo đơn giá mới: 19 ngày (từ ngày 20-3-2019 –7-4-2019). Sản lượng điện tiêu thụ theo đơn giá mới: 215kWh (350kWh - 174kWh). Trong đó, 135 kWh sẽ được áp dụng theo bậc thang giá cũ và 215kWh sẽ được áp dụng theo bậc thang giá mới.

Tiền điện theo đơn giá cũ:

- Định mức bậc thang quy định thứ 1 theo đơn giá cũ là 50kWh/tháng, định mức bậc thang theo số ngày sử dụng điện của đơn giá cũ là 19kWh (50kWh x 1hộ x 12 ngày/31 ngày). Ứng với đơn giá điện cũ của bậc thang trên là 1.549 đồng, tiền điện là 29.431 đồng (19kWh x 1.549 đồng).

- Tính tương tự cho các bậc thang tiếp theo với kết quả như sau: bậc thang thứ 2 là 30.400 đồng; bậc thang thứ 3 là 72.462 đồng; bậc thang thứ 4 là: 91.260 đồng; bậc thang thứ 5 là: 49.685 đồng; bậc thang thứ 6 là 0 đồng.

- Tiền điện theo đơn giá cũ: 273.238 đồng.

Tiền điện theo đơn giá mới:

- Định mức bậc thang quy định thứ 1 theo đơn giá mới là 50kWh/tháng, định mức bậc thang theo số ngày sử dụng điện của đơn giá mới là 31kWh (50kWh x 1hộ x 19 ngày/31 ngày). Ứng với đơn giá điện mới của bậc thang trên là 1.678 đồng, tiền điện là 52.018 đồng (31kWh x 1.678 đồng).

- Tính tương tự cho các bậc thang tiếp theo với kết quả như sau: bậc thang thứ 2 là 53.754 đồng; bậc thang thứ 3 là 122.854 đồng; bậc thang thứ 4 là: 154.696 đồng; bậc thang thứ 5 là: 87.854 đồng; bậc thang thứ 6 là 0 đồng.

- Tiền điện theo đơn giá mới: 471.176 đồng.

Như vậy, số tiền khách hàng trên phải thanh toán là 744.414 đồng (273.238 đồng + 471.176 đồng) cùng tiền thuế VAT: 74.441 đồng. Tổng số tiền phải thanh toán: 818.855 đồng, cao hơn 48.039 đồng so với tiền điện phải thanh toán khi không đổi giá là 770.816 đồng.

MẠNH CƯỜNG

Các tin, bài viết khác