UBND quận 12 thông báo (lần 3)

Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không đến nhận Thông báo thu hồi đất và phối hợp kiểm đếm nhà - đất, vật kiến trúc, hoa màu thì Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ căn cứ vào tài liệu, cơ sở dữ liệu quản lý của cơ quan Nhà nước để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

UBND quận 12 thông báo (lần 3)

Căn cứ Quyết định số 6224/QĐ-SGTVT ngày 31-10-2018 của Sở GTVT về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Xuân 25 (TX25), quận 12, TPHCM.

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-SGTVT ngày 15-11-2023 của Sở GTVT phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Xuân 25, quận 12, TPHCM.

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 22-3-2024 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận 12, trong đó có dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Xuân 25.

Ngày 10-4-2024, Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng phối hợp với các đơn vị triển khai Thông báo thu hồi đất đến các trường hợp bị ảnh hưởng để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Xuân 25.

Để thực hiện dự án, nay Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng đề nghị chủ sử dụng đất dọc theo tuyến đường TX25 thuộc khu phố 2, khu phố 3 phường Thạnh Xuân, quận 12 và tuyến đường TA16 (đoạn từ đường Lê Thị Riêng đến Cầu Sắt Sập) thuộc khu phố 2, 6, phường Thới An, quận 12, liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 12 để nhận Thông báo thu hồi đất và phối hợp kiểm đếm hiện trạng nhà - đất, vật kiến trúc, hoa màu trên đất.

Vị trí khu đất thực hiện dự án gồm:

Tại phường Thới An:

Một phần thửa: 191, 192, 196, 211, 213, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 237, 238, 239, một phần đường và sông - tờ bản đồ số 16 (theo tài liệu 2005);

Một phần thửa: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, một phần đường và sông - tờ bản đồ số 24 (theo tài liệu 2005);

Tại phường Thạnh Xuân:

Một phần thửa: 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 122 và một phần đường - tờ bản đồ số 28 (theo tài liệu 2005);

Một phần thửa: 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, một phần đường và sông - tờ bản đồ số 29 (theo tài liệu 2005);

Một phần thửa: 66, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167, một phần đường và sông - tờ bản đồ số 30 (theo tài liệu 2005);

Một phần thửa: 138, 139, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, một phần đường và sông - tờ bản đồ số 31 (theo tài liệu 2005);

Một phần thửa: 5, 6, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 27, 31, 40, 41, 46, 59, 60, 61, 62, 69, 123, 124, 125, một phần đường và sông - tờ bản đồ số 34 (theo tài liệu 2005);

Một phần thửa: 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 18, một phần đường và sông - tờ bản đồ số 35 (theo tài liệu 2005);

Một phần sông: s28, s29 - tờ bản đồ số 36 (theo tài liệu 2005);

Một phần sông: s30 - tờ bản đồ số 37 (theo tài liệu 2005);

Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đến nhận Thông báo thu hồi đất và phối hợp kiểm đếm nhà - đất, vật kiến trúc, hoa màu thì Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ căn cứ vào tài liệu, cơ sở dữ liệu quản lý của cơ quan Nhà nước để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét, giải quyết.

Tin cùng chuyên mục