Quy định mới về điều tra, sử dụng tài nguyên nước

SGGP
Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước vừa có hiệu lực, thay thế Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành vào tháng 11-2009. 

Quy định mới về điều tra, sử dụng tài nguyên nước

Thông tư số 16 nêu rõ, kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước áp dụng cho những công việc sau: Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt và nước dưới đất; định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt và nước dưới đất tương ứng với bản đồ theo 4 tỷ lệ 1:200.000, 1:100.000, 1:50.000 và 1: 25.000. 
Đối tượng áp dụng của thông tư là cơ quan quản lý nhà nước, công ty, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

M.QUYÊN

Các tin, bài viết khác