Cơ quan hành chính được tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 130/2005 về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Theo đó, căn cứ số biên chế được giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được quyền chủ động trong việc sử dụng biên chế như: được quyết định việc sắp xếp, phân công cán bộ, công chức theo vị trí công việc để bảo đảm hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; được điều động cán bộ, công chức trong nội bộ cơ quan;

Trường hợp sử dụng biên chế thấp hơn so với chỉ tiêu được giao, cơ quan vẫn được bảo đảm kinh phí quản lý hành chính theo chỉ tiêu biên chế được giao; được hợp đồng thuê khoán công việc và hợp đồng lao động đối với một số chức danh theo quy định của pháp luật trong phạm vi nguồn kinh phí quản lý hành chính được giao. Khoản kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được sẽ được trích bổ sung tăng thu nhập cho cán bộ, công chức...

P.Q.

Các tin, bài viết khác