Điều chỉnh Quy hoạch đô thị mới Nhơn Trạch

Ngày 21-12-2006, Thủ tướng Chính phủ ký đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch, Đồng Nai đến năm 2020 có diện tích trên 41.000 ha, quy mô dân số khoảng 600 ngàn người.

L.D.