Đã kết thúc kiểm tra, rà soát toàn bộ 11 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài

Thanh tra Chính phủ đã kết thúc kiểm tra, rà soát tại địa phương đối với 11/11 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Hiện đang xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Từ đầu năm đến nay, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các loại giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021
Từ đầu năm đến nay, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các loại giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021

Báo cáo số 342/BC-CP của Chính phủ vừa gửi đến Quốc hội để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 cho thấy: Từ đầu năm đến nay, mặc dù thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội do Covid-19 ít hơn nhiều so với năm 2021 nhưng số lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 14,1% so với năm trước; số lượt đoàn đông người giảm 32,7%; tổng số đơn các loại giảm 4%, tuy nhiên, số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước tăng 3,9%.

Nhìn chung, tình trạng công dân khiếu kiện tập trung tại trung tâm thành phố, trụ sở các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương không nhiều, tuy còn một số vụ việc tiềm ẩn phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương.

Cụ thể, Chính phủ cho biết, so với cùng kỳ năm 2021, số đơn khiếu nại giảm 7% và tăng 5,3% số vụ việc thuộc thẩm quyền, trong đó lĩnh vực đất đai chiếm tỷ lệ 64,6%, chủ yếu trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng,…; khiếu nại về chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người có công chiếm 12,6%, trong lĩnh vực tư pháp chiếm 3,5%, còn lại là các lĩnh vực khác.

Cùng kỳ, số đơn tố cáo tăng 1,4%, số vụ việc thuộc thẩm quyền tăng 0,6%. Nội dung chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái trong quản lý, thực thi công vụ gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và Nhà nước; có lối sống, sinh hoạt không đúng mực, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước; có trường hợp người khiếu nại chuyển sang tố cáo do không đáp ứng được kỳ vọng.

Trong tổng số đơn tố cáo, nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm tỷ lệ 81,9%; tố cáo trong lĩnh vực tư pháp chiếm tỷ lệ 3,9%; tố cáo hành vi tham nhũng chiếm tỷ lệ 2,5%.                             

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 19.975/23.526 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 84,9% (tăng 8,6% so với năm 2021). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 25,2 tỷ đồng, 1,9ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 319,0 tỷ đồng, 8ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 61 tổ chức, 702 cá nhân; kiến nghị xử lý 466 người (trong đó có 408 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra xử lý 32 vụ, 35 đối tượng (có 13 cán bộ, công chức).

Phân tích từ kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu cho thấy: Có 6,2% khiếu nại đúng, 82,9% khiếu nại sai, 10,9% khiếu nại có đúng, có sai.

Phân tích từ kết quả giải quyết khiếu nại lần 2 cho thấy: Có 83,4% vụ việc công nhận kết quả giải quyết lần đầu; 16,6% vụ việc phải hủy, sửa quyết định giải quyết lần đầu.

Về giải quyết tố cáo: Đã giải quyết 5.819/6.640 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 87,6%.

Qua giải quyết tố cáo các cơ quan hành chính nhà nước đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 7,3 tỷ đồng, 0,6ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 18 tập thể, 170 cá nhân; trả lại cho các tổ chức, cá nhân 1,4 tỷ đồng, 1,05ha đất; kiến nghị xử lý 431 người, trong đó có 379 cán bộ, công chức; chuyển cơ quan điều tra xử lý 31 vụ, 34 đối tượng, trong đó có 13 cán bộ, công chức.

Phân tích kết quả giải quyết vụ việc tố cáo cho thấy, có 5,6% tố cáo đúng, 81,3% tố cáo sai, 13,1% tố cáo có đúng, có sai.

Trong số các vụ việc tố cáo nêu trên, có 150 vụ việc tố cáo tiếp phải giải quyết, các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết 108 vụ việc (đạt 72,0%). Phân tích kết quả giải quyết cho thấy có 14,8% tố cáo tiếp đúng, 63,9% tố cáo tiếp sai, 21,3% tố cáo tiếp có đúng, có sai.

Về 35 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, Tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo giải quyết 24/35 vụ việc. Còn lại 11 vụ việc, Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra, rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết. Đến nay, Thanh tra Chính phủ đã kết thúc kiểm tra, rà soát tại địa phương đối với 11/11 vụ việc này, hiện đang xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục