Đẩy mạnh phát triển mạng ống nước cấp 3

SGGP
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

Ngay từ đầu năm 2022, lãnh đạo Tổng Công ty đã tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm với tinh thần hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Các đơn vị trực thuộc, phòng ban Tổng Công ty đã xây dựng tiến độ cụ thể các công trình, hạng mục kế hoạch và cam kết thực hiện hiệu quả. Theo đó, tổng sản lượng nước sản xuất 6 tháng đầu năm đạt hơn 349 triệu m3, đạt 48,55% so kế hoạch năm 2022. Công suất phát nước bình quân 6 tháng đầu năm đạt hơn 1,9 triệu m3/ngày, bằng 97,89% so với công suất kế hoạch năm.

6 tháng cuối năm, SAWACO phát động toàn Tổng Công ty nỗ lực, tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Cụ thể, tăng cường mở rộng mạng lưới cấp nước; đẩy nhanh thủ tục đầu tư, tăng cường giám sát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được giao trong kế hoạch năm, nhất là dự án phát triển mạng ống nước cấp 3; duy trì 100% hộ dân sử dụng nước sạch; giảm tỷ lệ thất thoát nước; thực hiện các dự án chuyển đổi nguồn nước ngầm và trám lấp các trạm giếng; kéo giảm tỷ lệ đồng hồ nước 0-4m3.

NHẤT PHONG

Các tin, bài viết khác