Đưa đất nước tiến kịp thời đại với một ý chí mãnh liệt (*)

Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 đã hoàn thành sự nghiệp giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc, kết thúc ba thập kỷ dân tộc ta cầm súng chống các lực lượng ngoan cố tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta.

Chiến thắng này làm tăng thêm niềm tin và sức mạnh cho phong trào giải phóng dân tộc, cho các lực lượng hòa bình và tiến bộ thế giới.

Nối tiếp truyền thống Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa... đến Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa xuân năm 1975 ghi thêm một chiến công hiển hách của dân tộc ta. Đúng như Đại hội lần thứ IV của Đảng (năm 1976) đã đánh giá: Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu hiện sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và sẽ đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế rất to lớn và có tính chất thời đại sâu sắc.

Trong lễ kỷ niệm trọng thể này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã tạo dựng và vun đắp mọi nhân tố cơ bản đưa cách mạng và kháng chiến đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và ngày nay tư tưởng của Người vẫn đang dẫn dắt dân tộc Việt Nam ta.

Chúng ta tưởng nhớ với lòng biết ơn vô hạn các anh hùng, liệt sĩ, hàng triệu người con ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh vì nước cho nhân dân ta được sống trong độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc như hôm nay. Nhân dân cùng với Đảng, Nhà nước luôn luôn ghi nhớ công ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ đã hiến dâng người thân của mình cho Tổ quốc, các thương binh, bệnh binh, những người đã trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đồng bào ở mọi miền của đất nước đã cống hiến máu xương, công sức, tài sản cho cuộc kháng chiến cứu nước. Chúng ta trân trọng công lao của tất cả các tổ chức và cá nhân đã đóng góp với những hình thức khác nhau vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Chúng ta cảm ơn Chính phủ và nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em đã sát cánh cùng nhân dân ta, các Chính phủ, các tổ chức và cá nhân trên thế giới đã dành cho nhân dân ta những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu trong cuộc kháng chiến cứu nước và ngày nay tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam.

Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là nguồn gốc thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, cũng là nhân tố chủ yếu đưa tới thành công của công cuộc đổi mới. Bài học Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công theo lời dạy của Bác Hồ đã được chứng minh qua những thành tựu rực rỡ, mãi mãi soi sáng con đường phát triển của dân tộc ta và cần được phát huy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Trong khi khẳng định những thành tựu và tiến bộ đã đạt được, chúng ta cần tránh chủ quan, tự mãn, phải nhận rõ những mặt yếu kém và những thách thức mới đang đặt ra trước mắt. Nền kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với khả năng, còn kém hiệu quả và sức cạnh tranh; tình hình văn hóa, xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc; môi trường sinh thái bị xuống cấp; bộ máy công quyền chưa ngang tầm cả về năng lực và phẩm chất.

So với nhiều nước trong khu vực, chúng ta còn thua kém và chưa thu hẹp được khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế và công nghệ; nguy cơ tụt hậu xa hơn vẫn là thách thức lớn.

Để rửa nỗi nhục mất nước, xóa nỗi đau chia cắt giang sơn, dân tộc ta đã đoàn kết chiến đấu vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước, không nề hy sinh, gian khổ, không lùi bước trước bất kỳ khó khăn, trở lực nào và đã giành được thắng lợi trọn vẹn.

Ngày nay, đứng trước yêu cầu mới của sự phát triển đất nước và của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta dứt khoát không chịu tụt hậu và phải từng bước tiến kịp thời đại, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, có vị thế xứng đáng trên thế giới. Đó là khát vọng của dân tộc ta, cũng thiêng liêng và mãnh liệt như ý chí giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Mọi người Việt Nam, ở trong nước cũng như đang sinh sống ở nước ngoài, đều chung một Tổ. Ngày Giỗ Tổ năm nay vừa được cử hành lễ trọng tại Đền Hùng và nhiều nơi khác, khắc sâu thêm trong lòng mỗi người Việt Nam ý thức dân tộc gắn với nghĩa đồng bào cùng một cội nguồn.

Non sông Việt Nam là của mọi người Việt Nam. Xây dựng đất nước Việt Nam là nghĩa vụ của mỗi người Việt Nam. Vận nước vừa thôi thúc vừa tạo cơ hội tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước trong khối đại đoàn kết dân tộc, chung lòng, dốc sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, không phân biệt quá khứ và vượt lên trên những sự khác biệt về dân tộc, tôn giáo, hoàn cảnh kinh tế... và cả sự khác nhau về chính kiến.

Công nghệ thông tin đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

Đồng bào người Việt định cư ở nước ngoài hãy đoàn kết, giúp đỡ nhau, trở thành một cộng đồng đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, làm nhịp cầu nối các nước với nước ta, đồng thời hướng về cội nguồn, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Nhà nước ta và nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát huy mọi nguồn lực trong nước và thu hút nguồn lực ngoài nước để đạt bước tiến mới cả về lượng và chất trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đổi mới cơ chế dịch vụ công cộng, nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực và phát huy mạnh mẽ nhân tố con người để đáp ứng đòi hỏi của giai đoạn mới.

Nhà nước và xã hội hoan nghênh các tầng lớp nhân dân hăng hái đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ dưới nhiều hình thức, từ hộ nông dân sản xuất hàng hóa, hộ kinh doanh cá thể đến các trang trại, các hợp tác xã, đến các doanh nghiệp, các công ty. Đặc biệt phát triển nhanh các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lực lượng xung kích trong sự nghiệp chấn hưng kinh tế, vừa ra sức nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh vừa chú trọng xây dựng văn hóa kinh doanh.

Chúng ta tiếp tục đa phương hóa, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế theo đường lối nhất quán và giữ vững độc lập tự chủ, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Với tinh thần chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới, chúng ta cần tranh thủ xu hướng các bên cùng có lợi, các bên cùng thắng trong quan hệ hợp tác và cạnh tranh quốc tế.

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội phải kết hợp chặt chẽ với củng cố an ninh, quốc phòng, đề cao cảnh giác ngăn chặn kịp thời những hoạt động gây mất trật tự, an ninh, ảnh hưởng xấu đến môi trường hòa bình, ổn định của đất nước ta.

Nhân tố then chốt để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trên là xây dựng, củng cố Đảng và hệ thống chính trị, trước hết là bộ máy công quyền trong sạch, vững mạnh, với đội ngũ cán bộ, công chức đủ tầm về năng lực và phẩm chất, làm tốt việc hoạch định và thực thi pháp luật, kiên quyết đẩy lùi và ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, quan liệu. Đặc biệt cần ra sức phòng và chống tham nhũng với những biện pháp mạnh mẽ, hữu hiệu, nói đi đôi với làm, mang lại kết quả thiết thực.

Việc xây dựng thể chế, chính sách và nâng cao chất lượng của bộ máy công quyền chỉ có thể chuyển biến tốt khi dựa vào dân, phát huy được trí tuệ của nhân dân tham gia phát hiện và góp ý kiến sửa đổi những quy định không hợp lý trong thể chế, chính sách, giám sát cán bộ, công chức thực thi công vụ, phát hiện và đấu tranh với những hành vi trái luật pháp, trái đạo đức. Muốn vậy, đi đôi với công tác giáo dục, động viên nhân dân, cần bổ sung, hoàn chỉnh quy chế bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo đảm điều kiện cho dân kiểm tra, giám sát các cơ quan và công chức nhà nước.

Quá trình tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp trong năm nay và chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng sẽ họp trong năm sau phải phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của toàn Đảng, của nhân dân để tổng kết những bài học của 20 năm đổi mới, làm sáng tỏ thêm các quan điểm và phương hướng đổi mới và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đề ra các chủ trương và các giải pháp chỉnh đốn Đảng, kiện toàn cơ quan lãnh đạo các cấp bộ Đảng.

Đó là những nội dung thiết thực để đổi mới chính trị và phát huy dân chủ gắn với cải cách kinh tế - xã hội, đáp ứng nguyện vọng của dân, phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta và với xu thế của thời đại.

Ba mươi năm đã qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng và thống nhất. Trong dân số nước ta hiện nay, 60% là những người sinh sau ngày 30-4-1975.

Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, những người đã lập nghiệp cũng như những người đang đi học, sẽ nối tiếp xứng đáng sự nghiệp của cha anh trong điều kiện mới, tiến quân vào khoa học và công nghệ, vươn tới những đỉnh cao của trí tuệ loài người, nâng tầm văn hóa trong cuộc sống, năng động sáng tạo trong học tập, lao động, kinh doanh, trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và các hoạt động văn hóa, xã hội, trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh và quốc phòng. Thế hệ thanh niên trước đây đã đảm đương xuất sắc vai trò xung kích trong Cách mạng tháng Tám và các cuộc kháng chiến; thanh niên ngày nay phải đi đầu gánh vác trọng trách trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, đưa dân tộc ta tiến kịp thời đại.

Toàn dân ta hãy phát huy tinh thần và ý nghĩa chiến thắng 30 tháng 4, làm rạng rỡ bản lĩnh, ý chí trí tuệ Việt Nam trong thời kỳ mới như đã từng tỏa sáng trong những năm kháng chiến cứu nước.

(Trích Diễn văn của Thủ tướng PHAN VĂN KHẢI tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tổ chức tại Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2005)

(*) Đầu đề do SGGP đặt.

Các tin, bài viết khác