Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết :

Gia nhập WTO đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội lớn

Sau khi Nghị định thư được phê chuẩn và có hiệu lực, không chỉ có tác động trực tiếp đến quan hệ kinh tế thương mại của nước ta với các nước trên thế giới, các tổ chức kinh tế và khu vực mà nước ta tham gia.

Việc gia nhập WTO sẽ đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội lớn và động lực để Việt Nam thúc đẩy đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, tạo nên năng lực sản xuất mới; hàng hóa, dịch vụ của nước ta nhận được sự đối xử bình đẳng khi tiếp cận thị trường của tất cả các thành viên WTO và cơ hội sử dụng Quy chế giải quyết tranh chấp của WTO để đấu tranh bình đẳng với các đối tác thương mại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tham gia bình đẳng vào việc hoạch định các định chế thương mại toàn cầu.

Đó cũng là bước quan trọng trong quá trình thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế. Nghị định thư chứa đựng nhiều cam kết pháp lý quan trọng của Nhà nước ta trên các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ và đầu tư. Việc thực hiện thành công nghị định thư sẽ có tác động lâu dài và sâu sắc tới đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. 

Các tin, bài viết khác