Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh

Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh

Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 1
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 2
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 3
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 4
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 5
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 6
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 7
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 8
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 9
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 10
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 11
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 12
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 13
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 14
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 15
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 16
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 17
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 18
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 19

DƯƠNG QUANG - Trình bày: HỮU VI

Các tin, bài viết khác