HĐQT có quyền bổ nhiệm, cách chức và ký hợp đồng với Tổng giám đốc

Từ nay, HĐQT trong các Tổng công ty nhà nước có quyền ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng đối với Tổng giám đốc.

Đó là nội dung Nghị định số 132 về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước do Thủ tướng vừa ký ban hành. Theo đó, trước khi ra quyết định đối với Tổng giám đốc, HĐQT cần được Thủ tướng hoặc Bộ, UBND (nơi ra quyết định thành lập doanh nghiệp) thông qua.

Riêng Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT sẽ do Thủ tướng hoặc Bộ, UBND tỉnh ra quyết định thành lập doanh nghiệp đó ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức... Còn Tổng giám đốc được ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật giám đốc, kế toán trưởng công ty nhà nước thành viên sau khi được HĐQT chấp thuận.

N.Q

 

Các tin, bài viết khác