Hướng giải quyết các trường hợp nhà đất đã trưng mua

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 19/2005 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP của Chính phủ về giải quyết một số trường hợp cụ thể trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1-7-1991.

Thông tư nêu trên đã làm rõ 3 vấn đề chính: mức giá thanh toán; nhà đất trưng dụng có thời hạn sẽ được giao lại; các loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết để được hỗ trợ nhà ở.

Theo đó, các trường hợp nhà đất mà Nhà nước đã trưng mua trước đây nhưng chưa trả tiền hoặc mới trả một phần cần nộp hồ sơ đề nghị thanh toán tại cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh nơi có nhà đất (không phụ thuộc vào nơi đang cư trú).

Về hỗ trợ cải thiện nhà ở, người thuộc diện được hỗ trợ phải có hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà ở nộp cho UBND cấp huyện, giấy tờ chứng minh Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng nhà đất của mình theo các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo nhà đất, phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 127/2005/NĐ-CP.

Người thuộc diện được giao lại nhà ở (không phụ thuộc vào nơi đang cư trú) lập và nộp hồ sơ đề nghị giao lại nhà ở tại cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh nơi có nhà đất mà Nhà nước đã trưng dụng trước đây. Nếu đủ điều kiện để giao lại thì cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giao lại nhà ở đó cho chủ sở hữu.

Trường hợp nhà ở không giao lại được theo quy định tại Nghị định 127/2005/NĐ-CP thì UBND tỉnh chỉ đạo lập phương án bồi thường theo quy định hiện hành.

A.P

Các tin, bài viết khác