TP Hồ Chí Minh

Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 73.000 tỷ đồng

Năm 2007, TPHCM dự kiến sẽ huy động tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội từ 73 ngàn tỷ đồng trở lên, tăng 13,4% so với mức thực hiện năm 2006 (62.000 tỷ đồng), khả năng huy động vốn cho đầu tư phát triển chiếm khoảng 31,3% GDP. 

Cụ thể, nguồn vốn sẽ được tập trung đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị các ngành kinh tế chủ lực của TP. Trong đó, chú trọng đầu tư sản xuất nguyên liệu cho các ngành gia công xuất khẩu; đầu tư cho công nghiệp phần mềm và cho các ngành dịch vụ có khả năng thu hồi vốn nhanh, có đóng góp lớn cho ngân sách TP.

Trong ngành nông nghiệp sẽ tập trung đầu tư chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng phát triển sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng cao; phát triển diện tích trồng rau sạch, đàn bò sữa, nuôi trồng thủy sản (đặc biệt là nuôi tôm), phát triển kinh tế vườn kết hợp với du lịch sinh thái…

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm khắc phục tình trạng quá tải về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế cũng như cải thiện đời sống dân sinh. Các dự án sẽ tập trung vào lĩnh vực giao thông, cấp thoát nước, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn và lưới điện; một số cơ sở hạ tầng xã hội như cơ sở y tế, giáo dục, đào tạo, xóa đói giảm nghèo… 

Với quan điểm huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư để phát triển, trong đó, tập trung khai thác tốt các nguồn lực từ đất đai, mặt bằng nhà xưởng sử dụng chưa hiệu quả, phát hành trái phiếu đô thị, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT.

Ngoài ra, phải tăng cường công tác xúc tiến để thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, các biện pháp để sử dụng và tranh thủ nguồn vốn ODA. TPHCM sẽ xây dựng và công bố các chương trình, một số dự án đầu tư trọng điểm để định hướng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia…

VĂN MINH HOA
 

Các tin, bài viết khác