Lập 4 tiểu ban chống dịch cúm gia cầm trên người

Bộ Y tế vừa quyết định thành lập 4 Tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người. Đó là các tiểu ban:Giám sát phòng chống dịch (có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giám sát phòng chống đại dịch cúm khẩn cấp); Điều trị (chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, bệnh viện các tuyến có kế hoạch phân tuyến điều trị, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa tử vong); Tuyên truyền (tổ chức tuyên truyền bằng mọi hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng); Hậu cần (chủ động lập kế hoạch đảm bảo vật tư, kinh phí cho công tác phòng chống dịch).

Các tin, bài viết khác