Lùi thời hạn chuyển cổ phiếu từ sàn HNX qua sàn giao dịch HOSE

Thay vì chậm nhất đến 30-6-2025, toàn bộ cổ phiếu giao dịch từ sàn Hà Nội (HNX) phải chuyển sang sàn TPHCM (HOSE) thì việc chuyển sàn này vừa được Bộ Tài chính lùi đến 31-12-2026.
Việc chuyển sàn vừa được Bộ Tài chính lùi đến 31-12-2026
Việc chuyển sàn vừa được Bộ Tài chính lùi đến 31-12-2026

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 69/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2021 quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Bộ Tài chính nêu rõ: chậm nhất đến hết 31-12-2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cụ thể, lộ trình sắp xếp lại thị trường chứng khoán theo thông tư mới là đến trước ngày 1-7-2025 (theo Thông tư 57/2021 là 1-7-2023), Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) tiếp tục nhận đăng ký niêm yết với tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết theo Nghị định 155/2020 và có vốn điều lệ 120 tỷ đồng trở lên. Đồng thời, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp nhận đăng ký niêm yết với tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết theo Nghị định 155/2020 và có vốn điều lệ 30 tỷ đồng trở lên.

Chậm nhất đến hết 31-12-2025 (trước đó là 31-12-2023) HOSE hoàn thành tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX. Chậm nhất đến hết 31-12-2026 (thay cho mốc từ 1-1-2025 đến 30-6-2025), HOSE hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX.

Sau 1-7-2025 (quy định trước đó là 1-7-2023), HNX sẽ không nhận hồ sơ đăng ký niêm yết mới, mọi hoạt động niêm yết sẽ được chuyển về HOSE. Theo đó, chậm nhất đến 31-12-2025 (trước đó là 31-12-2023), HNX sẽ chuyển hết cổ phiếu niêm yết về HOSE và chậm nhất tới 31-12-2026 (trước đó quy định mốc thời gian từ 1-1-2025 đến 30-6-2025), toàn bộ cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM sẽ được chuyển về HOSE.

Sau khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của tổ chức.

Trước đó, theo Quyết định 37/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), HNX sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật. Còn HOSE sẽ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục