Phương tiện làm việc cho bộ trưởng tối đa là 75 triệu đồng

Ngày 18-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cùng ngày, Thủ tướng cũng ký ban hành Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Theo đó các chức danh như bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được trang bị phương tiện, thiết bị làm việc không quá 75 triệu đồng.

Các thứ trưởng, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND được trang bị phương tiện, thiết bị làm việc không quá 70 triệu đồng. Công chức, viên chức cơ quan bộ, UBND tỉnh... được trang bị không quá 18 triệu đồng, nhân viên của bộ và của UBND tỉnh, các sở... được trang bị không quá 2 triệu đồng.

PH.Q.

Các tin, bài viết khác