Quyết định số 139-QĐ/TW: Quy trình kiểm tra 3 bước của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, vừa ký ban hành Quyết định số 139-QĐ/TW về quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Quyết định này thay thế Quyết định 173-QĐ/TW (ngày 8-7-2008) của Bộ Chính trị khóa X. Theo Quyết định số 139, quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ gồm 3 bước: chuẩn bị, tiến hành và kết thúc.

screenshot-2024-01-17-061214-4886-6531.png
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Cụ thể, bước đầu tiên là thành lập đoàn kiểm tra và xây dựng kế hoạch kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương căn cứ chương trình, kế hoạch kiểm tra hàng năm và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng, ban hành quyết định, kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đề cương báo cáo kết quả tự kiểm tra của đối tượng kiểm tra.

Tiếp đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quyết định, kế hoạch kiểm tra. Căn cứ tính chất, nội dung kiểm tra quyết định thành phần, số lượng thành viên đoàn kiểm tra; phân công Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn kiểm tra. Thời gian kiểm tra không quá 180 ngày, trường hợp cần thiết có thể quyết định gia hạn thời gian nhưng không quá 60 ngày.

Ở bước tiến hành, đoàn kiểm tra hoặc đại diện đoàn kiểm tra triển khai quyết định kế hoạch kiểm tra, thống nhất lịch làm việc với đối tượng kiểm tra và đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên (nếu đối tượng kiểm tra là đảng viên). Đối tượng kiểm tra được yêu cầu chuẩn bị báo cáo theo đề cương gợi ý, cung cấp hồ sơ, tài liệu; chỉ đạo tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện. Đối tượng kiểm tra chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra bằng văn bản và các hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư (qua đoàn kiểm tra). Sau khi đoàn kiểm tra thẩm tra, xác minh, làm việc với đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau; hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra trình Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư (qua UBKT Trung ương).

Ở bước kết thúc, sẽ tổ chức hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận. Thành phần tham dự gồm các Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Bí thư, đại diện đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương của Đảng và tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Tại đây, UBKT Trung ương báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của các đoàn, ý kiến của đối tượng kiểm tra và các đề xuất, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân có liên quan, sau đó hội nghị thảo luận, kết luận. Trường hợp kết luận đối tượng kiểm tra vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật và tự giác kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật thì Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư xem xét, quyết định hoặc báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Trường hợp đối tượng kiểm tra chưa tự giác, không nhận trách nhiệm thì kiểm tra hoặc chỉ đạo UBKT Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp đó, đại diện Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư thông báo hoặc ủy quyền cho đoàn kiểm tra thông báo kết luận kiểm tra đến đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện. UBKT Trung ương được giao đôn đốc, giám sát đối tượng kiểm tra thực hiện kết luận kiểm tra; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tin cùng chuyên mục