Dự thảo Nghị định sửa đổi các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Sẽ cho ghi nợ trên “sổ đỏ”

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Mai Ái Trực vừa ký trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định 187/NĐ-CP. Hai nội dung đáng lưu ý hơn cả của nghị định mới này là người dân sẽ được ghi nợ trên “sổ đỏ” và những hộ mua nhà theo Nghị định 61/CP được tính giá đất theo khung giá 6 tháng cuối năm 2004.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực

Theo Tờ trình nêu trên của Bộ TN-MT, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp GCNQSDĐ mà phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Điều 8 Nghị định 198, nếu chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước thì được ghi nợ số tiền phải nộp trên GCNQSDĐ. Số tiền sử dụng đất phải nộp được tính theo giá đất tại thời điểm cấp GCNQSDĐ.

Khi hộ gia đình, cá nhân thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, tặng, cho quyền sử dụng đất đối với người ngoài diện thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi thì phải nộp cho Nhà nước số tiền còn nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà đất đó đã sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến ngày Nghị định 198 có hiệu lực thi hành, đã được cấp GCNQSDĐ mà còn nợ tiền sử dụng đất thì được tiếp tục ghi nợ.

Ngoài ra, vẫn theo quan điểm của Bộ TN-MT, cần bổ sung khoản 4 Điều 8 của Nghị định số 198 về thu tiền sử dụng đất. Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở đối với nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP (trường hợp mua nhà từ ngày Nghị định 198 có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31-12-2005) phải nộp 40% tiền sử dụng đất tính theo giá đất do UBND tỉnh, thành phố quy định tại thời điểm 1-7-2004. Trường hợp mua nhà ở từ sau ngày 31-12-2005 thì nộp 40% tiền sử dụng đất tính theo giá đất do UBND tỉnh, thành phố quy định và công bố tại thời điểm cấp GCNQSDĐ.

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định mà Bộ TN-MT trình Chính phủ còn có quy định, giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do UBND cấp tỉnh quy định và công bố; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng. Trường hợp tại thời điểm có quyết định thu hồi đất mà giá đất do UBND cấp tỉnh quy định và công bố chưa sát với giá chuyển nhượng sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì phải xác định lại cho phù hợp.

Về vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê, dự thảo Nghị định chỉ rõ, đối với các thành phố, thị xã, các khu đô thị mới của các thành phố, thị xã và các khu đô thị mới được quy hoạch phát triển thành thành phố, thị xã, không cho phép chuyển nhượng dưới hình thức bán nền mà chưa xây nhà ở.

Chủ đầu tư chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở theo dự án được xét duyệt; trường hợp có dự án thành phần thì được chuyển nhượng sau khi hoàn thành dự án thành phần đó. Đối với các khu vực khác, trường hợp có dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng khu dân cư thì chủ đầu tư phải hoàn thành đúng với nội dung dự án đã được xét duyệt, sau đó mới được chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng đó. 

A.P.
 

Các tin, bài viết khác