Thành lập Trung tâm thông tin chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền.

Theo Quyết định này, từ 1-8- 2005, Trung tâm Thông tin phòng chống rửa tiền sẽ hoạt động. Đây là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, hoạt động như một đơn vị sự nghiệp, có chức năng làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến rửa tiền tại Việt Nam.Trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền được quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp tài liệu, hồ sơ các thông tin về các giao dịch tại ngân hàng khi có vấn đề; cung cấp tài liệu, thông tin giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.

Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền có con dấu riêng và đặt trụ sở chính tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trung tâm này có Giám đốc và một số Phó Giám đốc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.

V.Q (Theo VNN)

Các tin, bài viết khác