Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải:

Thay thế kịp thời những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

LTS: Tại Hội nghị cán bộ quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Thành ủy TPHCM thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải (ảnh) đã có bài phát biểu chỉ đạo. Báo SGGP xin trích đăng một số ý kiến chỉ đạo này.

Đồng chí Lê Thanh Hải yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ cấp thành phố đến cơ sở phải đặt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo vừa cấp bách vừa kiên trì thực hiện quyết liệt, thường xuyên và lâu dài.

Trước mắt, phải biến quyết tâm chính trị của Đảng thành chương trình hành động của từng địa phương, đơn vị, chương trình hành động vừa phải thể hiện đầy đủ ý chí, quyết tâm chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; vừa phải có những giải pháp thực hiện với những nội dung, thời gian cụ thể ở từng đảng bộ, chi bộ cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác này. Trong đó, Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị phải là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ở địa phương, đơn vị mình và là người chịu trách nhiệm chính về hiệu quả cũng như những sai phạm xảy ra tại địa phương, đơn vị mình.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” theo chỉ đạo của Trung ương; phát động phong trào tự rèn luyện, tu dưỡng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cả hệ thống chính trị và trong xã hội. Cán bộ lãnh đạo và đảng viên phải nêu gương về đạo đức, lối sống, đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phải gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng (tôi muốn nhấn mạnh là tổ chức cơ sở Đảng), nhất là trong việc phát hiện và đấu tranh với tệ tham nhũng, lãng phí; chú trọng công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên cả trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt. Thực hiện tốt chủ trương quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển và bố trí cán bộ. Đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đúng thực chất, khắc phục tình trạng có cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh nhưng đơn vị xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Các đơn vị phải đưa nội dung phòng chống tham nhũng, lãng phí vào tiêu chí phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm.

Tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ, chính sách cán bộ để phục vụ cho công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phải rà soát, quản lý, kiểm tra chặt chẽ đội ngũ cán bộ. Thay thế kịp thời những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có dư luận tiêu cực. Đối với những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, mặc dù cơ quan chức năng chưa kết luận nhưng uy tín giảm sút thì phải xem xét, bố trí công việc khác.

Phải tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý kinh tế-xã hội, nhất là trong các lĩnh vực, ngành nghề dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí.

Vấn đề này, giao Ban cán sự Đảng UBNDTP tập trung chỉ đạo các sở-ngành rà soát, điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách theo hướng, những quy định hiện hành còn hiệu lực thi hành và phù hợp thì tiếp tục thực hiện nghiêm túc; những quy định không còn phù hợp, gây khó khăn, vướng mắc, phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp nếu thuộc thẩm quyền thành phố thì điều chỉnh bổ sung ngay, nếu thuộc thẩm quyền của cấp trên thì kiến nghị Trung ương điều chỉnh; những cơ chế, chính sách nào chưa ban hành mà yêu cầu thực tế của cuộc sống đòi hỏi phải có thì chỉ đạo chuẩn bị, soạn thảo nội dung thực hiện thí điểm để thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM.

Ban cán sự Đảng UBNDTP cần khẩn trương chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý doanh nghiệp, quản lý đất đai, nhà ở; quản lý thu-chi ngân sách; quản lý công sản... UBNDTP sẽ có kế hoạch cụ thể và công bố: Từ năm 2007, các công trình, dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách TP sẽ chấm dứt tình trạng kém chất lượng và kéo dài tiến độ thi công.

Song song với việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và chống quan liêu, các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở phải chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng địa phương, đơn vị mình (trên thực tế, việc thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân từ sự lãng phí có phần nghiêm trọng hơn tham nhũng nhưng chúng ta ít nhận thấy và khó quy trách nhiệm, nhất là các lãng phí vô hình).

Để thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giao Ban cán sự Đảng UBNDTP trong tháng 11 này có kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, ngay trong năm 2006 từng đơn vị cơ sở phải đăng ký cụ thể việc tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị mình (tiết kiệm chi phí hành chính, tiết kiệm xăng dầu, tiết kiệm điện, nước, phương tiện và tài sản làm việc; tiết kiệm trong việc tổ chức lễ hội, trao tặng huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen...), trên cơ sở đó TP tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện của các cấp, các ngành, đến tháng 3-2007 tổ chức sơ kết để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong những bước tiếp theo.

Từ nay đến cuối năm 2006, các cơ quan bảo vệ pháp luật phải đưa ra xét xử thật nghiêm minh, đúng pháp luật tất cả các vụ án tham nhũng thuộc trách nhiệm của TP – dứt khoát không được để tồn đọng án tham nhũng. Ban Nội chính Thành ủy tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc TP khẩn trương điều tra để đưa ra xét xử vụ án chuyển nhượng đất đai trái pháp luật của Công ty Địa ốc Gò Môn; đồng thời, tích cực phối hợp tốt với các cơ quan Trung ương trong việc điều tra, xét xử vụ án điện kế điện tử. Nhân đây, tôi muốn xác định quan điểm của lãnh đạo TP, mà cụ thể là Ban Thường vụ Thành ủy, các ban Đảng của Thành ủy không can thiệp vào quá trình điều tra xét xử của các vụ án, nhất là các vụ án tham nhũng.

Ban Chỉ đạo TP về phòng, chống tham nhũng, lãng phí thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn TPHCM. Trước mắt, cùng với việc bổ sung kiện toàn bộ máy giúp việc, Ban chỉ đạo cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, xây dựng chương trình với kế hoạch cụ thể ...

Các tin, bài viết khác