Thời gian thẩm định hồ sơ bồi thường, hỗ trợ di dời và tái định cư: 10 ngày

San lấp mặt bằng, sẵn sàng qũy đất.

UBND TPHCM vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định bồi thường, giải phóng mặt bằng TPHCM (gọi tắt là Hội đồng thẩm định bồi thường TP).

Hội đồng có chức năng thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư. Đối với hồ sơ thẩm định phương án, bồi thường, hỗ trợ và TĐC, thời gian thẩm định không quá 10 ngày.

Hồ sơ không phải là phương án bồi thường, hỗ trợ di dời và TĐC: không quá 15 ngày. Trường hợp hồ sơ đơn giản, đã có quy định cụ thể thì thời gian giải quyết không quá 7 ngày. 

HẠNH NHUNG

Các tin, bài viết khác