Thông báo về việc giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Nhà Bè nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (Công ty IPC) cho các nền đất trong dự án Khu dân cư Long Thới theo Quyết định số 500/QĐ-TT ngày 10/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Qua kiểm tra hồ sơ và đối chiếu các tài liệu lưu trữ tại Phòng TN&MT huyện Nhà Bè thì Công ty IPC đã hiệp thương đền bù các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trần Anh Tuấn, địa chỉ 166 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 230/2005/CN ngày 24/8/2005 đối với diện tích đất 686m2 thuộc một phần thửa 115 tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số H00590 cấp ngày 15/8/2005 cho ông Trần Anh Tuấn. Tuy nhiên, ông Trần Anh Tuấn sau khi nhận tiền đền bù mà chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

2. Ông Nguyễn Văn Chánh, địa chỉ 149 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 69/BBHTĐB ngày 04/9/1998 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 69/BBGN ngày 29/9/1998 đối với diện tích đất 602,39m2 thuộc một phần thửa 44 tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 00121 QSDĐ/H-UBND cấp ngày 19/8/2001 cho ông Nguyễn Văn Chánh. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Chánh sau khi nhận tiền đền bù mà chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

3. Ông Trần Văn Sáu, địa chỉ 166 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 229/2005/CN ngày 24/8/2005 đối với diện tích đất 686m2 thuộc một phần thửa 115 tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 00246 QSDĐ/H-UBND cấp ngày 06/12/2001 cho ông Trần Văn Sáu. Tuy nhiên, ông Trần Văn Sáu sau khi nhận tiền đền bù mà chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

4. Ông Phạm Thanh Tuấn, địa chỉ 164 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 13/BBHTĐB ngày 01/7/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 13/BBGN ngày 25/7/1997 đối với diện tích đất 3.373m2 thuộc một phần thửa 13, 25, 26, 27 tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 00373 QSDĐ/H-UBND ngày 05/02/1999 cho Ông Phạm Thanh Tuấn. Tuy nhiên, Ông Phạm Thanh Tuấn sau khi nhận tiền đền bù mà chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

5. Bà Phạm Thị Mứt, địa chỉ 158 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 42/BBHTĐB ngày 14/8/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 42/BBGN ngày 29/8/1997 đối với diện tích đất 34m2 thuộc một phần thửa 194 tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 00823 QSDĐ/H-UBND ngày 05/11/1998 cho bà Phạm Thị Mứt. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Mứt sau khi nhận tiền đền bù mà chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

6. Ông Phạm Văn Đến, địa chỉ 144 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 30/BBHTĐB ngày 07/8/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 30/BBGN ngày 15/8/1997 đối với diện tích đất 6.491m2 thuộc một phần thửa 5, 7, 20, 21, 300 tờ bản đồ số 10 và 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 00261 QSDĐ/H-UBND ngày 05/02/1999 cho ông Phạm Văn Đến. Tuy nhiên, ông Phạm Văn Đến sau khi nhận tiền đền bù chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

7. Bà Lê Thị Ựng, địa chỉ 160 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 52/BBHTĐB ngày 07/8/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 52/BBGN ngày 29/8/1997 đối với diện tích đất 54m2 thuộc một phần thửa 296 tờ bản đồ số 10, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 00283 QSDĐ/H-UBND ngày 30 tháng 6 năm 1999 cho bà Lê Thị Ựng. Tuy nhiên, bà Lê Thị Ựng sau khi nhận tiền đền bù mà chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

8. Bà Trần Thị Nhành, địa chỉ 153 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 50/BBHTĐB ngày 01/8/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 50/BBGN ngày 29/8/1997 đối với diện tích đất 3.196m2 thuộc một phần thửa 68, 71 tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 200 QSDĐ/H-UBND ngày 29/01/1996 cho bà Trần Thị Nhành. Tuy nhiên, bà Trần Thị Nhành sau khi nhận tiền đền bù chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

9. Ông Nguyễn Văn Bớt, địa chỉ 173B ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 25/BBHTĐB ngày 01/8/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 25/BBGN ngày 29/8/1997 đối với diện tích đất 11.103m2 thuộc một phần thửa 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168  tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 274 QSDĐ/H-UBND ngày 29/01/1996 cho ông Nguyễn Văn Bớt. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Bớt sau khi nhận tiền đền bù chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

10. Bà Nguyễn Thị Xinh, địa chỉ 157 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 67/BBHTĐB ngày 11/10/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 67/BBGN ngày 25/11/1997 đối với diện tích đất 11.282m2 thuộc một phần thửa 35, 55, 57, 58, 97, 98, 99, 102, 158, 159 tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 272 QSDĐ/H-UBND ngày 29/01/1996 cho bà Nguyễn Thị Xinh. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Xinh sau khi nhận tiền đền bù chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

11. Bà Nguyễn Thị Tài, địa chỉ 123 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 15/BBHTĐB ngày 09/8/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 15/BBGN ngày 29/8/1997 đối với diện tích đất 8.866m2 thuộc một phần thửa 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 95, 96, 103 tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 724 QSDĐ/H-UBND ngày 28/5/1996 cho bà Nguyễn Thị Tài. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Tài sau khi nhận tiền đền bù chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

12. Bà Trần Thị Hoài, địa chỉ 167 ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 06/BBHTĐB ngày 01/7/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 06/BBGN ngày 25/7/1997 đối với diện tích đất 3.479m2 thuộc một phần thửa 286, 39 tờ bản đồ số 10 và 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 254 QSDĐ/H-UBND ngày 29/01/1996 cho bà Trần Thị Hoài. Tuy nhiên, bà Trần Thị Hoài sau khi nhận tiền đền bù chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

13. Bà Phạm Thị Bé, địa chỉ 110 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 26/BBHTĐB ngày 09/8/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 26/BBGN ngày 29/8/1997 đối với diện tích đất 8.554m2 thuộc một phần thửa 156, 157, 160  tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 259 QSDĐ/H-UBND ngày 29 tháng 01 năm 1996 cho Bà Phạm Thị Bé. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Bé sau khi nhận tiền đền bù chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

14. Ông Phạm Văn Đấu, địa chỉ 94 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 23/BBHTĐB ngày 14/8/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 23/BBGN ngày 29/8/1997 đối với diện tích đất 8.127m2 thuộc một phần thửa 75, 76, 77, 78  tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 199 QSDĐ/H-UBND ngày 29/01/1996 cho ông Phạm Văn Đấu. Tuy nhiên, ông Phạm Văn Đấu sau khi nhận tiền đền bù chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

15. Ông Hồ Ngọc Lân, địa chỉ 147 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 08/BBHTĐB ngày 01/7/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 08/BBGN ngày 25/7/1997 đối với diện tích đất 7.481m2 thuộc một phần thửa 89, 90, 91, 92 tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 120 QSDĐ/H-UBND ngày 29/01/1996 cho ông Hồ Ngọc Lân. Tuy nhiên, ông Hồ Ngọc Lân sau khi nhận tiền đền bù chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

16. Bà Lê Thị Ựng, địa chỉ 160 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 52/BBHTĐB ngày 07/8/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 52/BBGN ngày 29/8/1997 đối với diện tích đất 170m2 thuộc một phần thửa 296 tờ bản đồ số 10, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 00283 QSDĐ/H-UBND ngày 30 tháng 6 năm 1999 cho bà Lê Thị Ựng. Tuy nhiên, bà Lê Thị Ựng sau khi nhận tiền đền bù mà chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

17. Bà Lê Thị Tốt, địa chỉ 142 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 29/BBHTĐB ngày 13/8/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 29/BBGN ngày 29/8/1997 đối với diện tích đất 11.539m2 thuộc một phần thửa 30,31,7,29,65,73,69 tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 273 QSDĐ/H-UBND ngày 29 tháng 01 năm 1996 cho bà Đinh Thị Phép. Tuy nhiên, bà Lê Thị Tốt và bà Đinh Thị Phép sau khi nhận tiền đền bù mà chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

18. Ông Nguyễn Văn Sĩ, địa chỉ 164 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 33/BBHTĐB ngày 09/8/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 33/BBGN ngày 29/8/1997 đối với diện tích đất 1.891m2 thuộc một phần thửa 111,112 tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 214 QSDĐ/H-UBND ngày 29 tháng 01 năm 1996 cho bà Võ Thị Mười. Tuy nhiên, bà Võ Thị Mười và ông Nguyễn Văn Sĩ sau khi nhận tiền đền bù mà chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

19. Bà Trần Thị Tánh, địa chỉ 207 ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 48/BBHTĐB ngày 14/8/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 48/BBGN ngày 29/8/1997 đối với diện tích đất 1.821m2 thuộc một phần thửa 50,105 tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 609 QSDĐ/H-UBND ngày 03 tháng 8 năm 1996 cho ông Mai Văn Lấn. Tuy nhiên, bà Trần Thị Tánh và ông Mai Văn Lấn sau khi nhận tiền đền bù mà chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

20. Ông Trần Văn Gắt, địa chỉ 140 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo Biên bản hiệp thương số 27/BBHTĐB ngày 07/8/1997 và Biên bản giao nhận tiền đền bù số 27/BBGN ngày 15/8/1997 đối với diện tích đất 8.680m2 thuộc một phần thửa 30,64,66,67 tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 276 QSDĐ/H-UBND ngày 29 tháng 01 năm 1996 cho ông Trần Văn Gắt. Tuy nhiên, ông Trần Văn Gắt sau khi nhận tiền đền bù mà chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

21. Ông Dương Ngọc Cung, địa chỉ 23/11 Khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 544/2007/CN ngày 07/8/2007 đối với diện tích đất 729,1m2 thuộc một phần thửa 43 tờ bản đồ số 11, xã Long Thới (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), do ông Nguyễn Văn Chánh ủy quyền cho ông Dương Ngọc Cung làm đại diện ký hợp đồng chuyển nhượng, đất đã được UBND huyện Nhà Bè cấp GCNQSDĐ số 00121 QSDĐ/H-UBND cấp ngày 19/8/2001 cho ông Nguyễn Văn Chánh. Tuy nhiên, ông Dương Ngọc Cung và ông Nguyễn Văn Chánh sau khi nhận tiền chuyển nhượng mà chưa giao GCNQSDĐ để cơ quan có thẩm quyền cập nhật, chỉnh lý thu hồi đất theo quy định.

Nay Phòng TN&MT huyện Nhà Bè thông báo thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được các thông báo số 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176/TB-PTNMT ngày 29/10/2018; các thông báo số 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187/TB-PTNMT ngày 06/11/2018; thông báo số 192, 193, 194, 195 ngày 15/11/2018 và thông báo số 198 ngày 26/11/2018 hoặc từ ngày đăng tin, tổ chức hoặc cá nhân nào giữ bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên thì nộp lại cho UBND xã Long Thới hoặc Phòng TN&MT huyện Nhà Bè để thực hiện cập nhật việc chỉnh lý theo quy định.

Nếu quá thời hạn nêu trên, các tổ chức hoặc cá nhân đang giữ bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên không giao nộp, Phòng TN&MT sẽ tham mưu UBND huyện Nhà Bè ban hành Quyết định hủy các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Nhà Bè đã cấp nêu trên theo Khoản 2, Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời UBND huyện sẽ có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty IPC. Mọi tranh chấp, khiếu nại về sau sẽ do tòa án giải quyết.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng - Chứng khoán

Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ

Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. 

Thị trường

Địa ốc

Nông nghiệp

Đầu tư

Thông tin kinh tế