Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiền tiết kiệm được sử dụng để tăng thu nhập cán bộ

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính, tổ chức bộ máy, tài chính được sử dụng kinh phí tiết kiệm được để chi cho hoạt động của cơ quan và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đó là một trong những nội dung quan trọng của hướng dẫn số 76 do Bộ Tài chính ban hành ngày 22-8 về thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Tá, đối với các cơ quan, tổ chức chưa thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính,… nếu tiết kiệm được (sau khi được cơ quan tài chính có thẩm quyền xem xét, xác nhận), thì được dành tối thiểu 50% số tiền đó để bổ sung kinh phí hoạt động cho cơ quan; được dành tối đa 30% số tiền tiết kiệm được để thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng ngân sách nhà nước, các nguồn tài chính được giao tự chủ để mua sắm, sửa chữa phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc… nếu nhận được khoản hoa hồng thì phải kê khai, nộp lại đầy đủ, kịp thời cho cơ quan, tổ chức.

Trong trường hợp nếu khoản hoa hồng là tiền thì được coi như nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và được quản lý, sử dụng như kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức đó. Nếu khoản hoa hồng nhận được bằng hiện vật, cơ quan, tổ chức phải quản lý, sử dụng theo chế độ quản lý tài sản hiện hành, song nếu cơ quan đó không có nhu cầu sử dụng phải thực hiện bán đấu giá công khai để thu tiền và quản lý, sử dụng theo quy định như đối với hoa hồng bằng tiền…

HÀ MY

Các tin, bài viết khác