Tự giác rèn luyện đạo đức cách mạng

Lần đầu tiên Đảng ta ra quy định về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới” (Quy định 144). Điều này khẳng định quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đòi hỏi trách nhiệm tự giác, nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

Tự giác rèn luyện đạo đức cách mạng

Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Khi đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, nhiều vấn đề đặt ra cần được xử lý bản lĩnh, sáng tạo, hiệu quả vì lợi ích quốc gia, dân tộc trước những biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Những tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải nâng cao sức đề kháng trước những cám dỗ của vật chất, quyền lực. Tình hình xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang đòi hỏi phải ngăn chặn và đẩy lùi cho được tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

5 điều cốt lõi, súc tích, ngắn gọn nhưng chứa đựng nội hàm sâu sắc, toàn diện về đạo đức cách mạng được đề cập trong Quy định 144 bao gồm: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

5 chuẩn mực nêu trên được cụ thể hóa thành 19 nội dung trong Quy định 144 được xem là cơ sở giáo dục đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới, đòi hỏi trách nhiệm, dấn thân, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Cán bộ, đảng viên phải xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách.

Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân. Kiên quyết đấu tranh, phê phán mọi hành vi né tránh, đùn đẩy, hoặc có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm… Phải phấn đấu, học tập và rèn luyện không ngừng trên tinh thần tự soi, tự sửa, tự kiểm soát quyền lực.

Điều 3, Quy định 144 nêu rõ: Tâm huyết, nỗ lực hoàn thành tốt nhất trách nhiệm được giao. Quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, không xa hoa, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức và các nguồn lực vật chất khác của tập thể và cá nhân.

Trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu… Trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình… Nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động, lôi kéo, cám dỗ, tiêu cực… Thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín.

Nếu mỗi cấp ủy, mỗi chi bộ luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện theo 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh sẽ tạo ra môi trường làm việc tích cực cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị.

Nếu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu luôn đề cao trách nhiệm nêu gương trong công tác, sinh hoạt, trong học tập theo Bác, nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói, đã nói là làm thì sẽ tạo nên những hiệu ứng tích cực, lành mạnh và công bằng, công tâm, khách quan trong công tác cán bộ, loại bỏ những giá trị ảo, khắc phục tình trạng chạy chức, chạy quyền…

Cần bảo vệ những người “7 dám”, cần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tạo điều kiện thu hút, trọng dụng người có đức, có tài.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, và Người luôn nhắc nhở: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, không có đạo đức cách mạng thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Xây dựng Đảng về đạo đức theo Bác là: nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây đi đôi với chống; phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Mới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức quán triệt Quy định 144 và ngay sau đó là phổ biến Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Việc triển khai thực hiện Quy định 144 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; là việc làm thiết thực chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội Đảng các cấp; góp phần vun đắp niềm tin của dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục