UBND quận 12 thông báo (lần 1)

Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có tổ chức, hộ gia đình đến nhận Thông báo thu hồi đất và phối hợp kiểm đếm hiện trạng nhà - đất, vật kiến trúc, hoa màu, thì Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 12 sẽ căn cứ vào tài liệu quản lý của cơ quan Nhà nước để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-SGTVT ngày 19-11-2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án Xây dựng nút giao Ngã Tư Đình (QL1 - Nguyễn Văn Quá), quận 12, TPHCM.

Căn cứ Kế hoạch số 2686/KH-UBND-TNMT ngày 15-4-2024 của Ủy ban nhân dân quận 12 về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Xây dựng nút giao Ngã Tư Đình (QL1 - Nguyễn Văn Quá), quận 12, TPHCM.

Để thực hiện dự án, nay Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 12 đề nghị chủ sử dụng đất trong phạm vi dự án Xây dựng nút giao Ngã Tư Đình (QL1 - Nguyễn Văn Quá), quận 12 liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 12 để nhận Thông báo thu hồi đất và phối hợp kiểm đếm hiện trạng nhà - đất, vật kiến trúc, hoa màu trên đất.

Vị trí khu đất thực hiện dự án gồm:

- Phường Đông Hưng Thuận: Thửa 1, 2, 3, 8, đường (A1, A2) - Tờ bản đồ số 1; (theo Tài liệu 2005).

- Phường Tân Thới Hiệp: Thửa 20 - Tờ bản đồ số 28; Thửa 82, 86, 87, 88, 203, 265, 270, 415, 416, 420, 322, 323, 238, 378, 381 - Tờ bản đồ số 38; Thửa 18, 42, 62, 100, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 150, 565 - Tờ bản đồ số 39 (theo Tài liệu 2005).

Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có tổ chức, hộ gia đình đến nhận Thông báo thu hồi đất và phối hợp kiểm đếm hiện trạng nhà - đất, vật kiến trúc, hoa màu, thì Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 12 sẽ căn cứ vào tài liệu quản lý của cơ quan Nhà nước để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Mọi thắc mắc khiếu nại về sau sẽ được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục