Phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân

Nghị quyết xây dựng chính quyền đô thị không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) quận, phường, cho nên cần có tổ chức và biện pháp phát huy dân chủ và giám sát, phản biện ở cơ sở. 

Theo tôi, về UBND quận, phường, do HĐND TPHCM đứng ra tổ chức cho nhân dân quận, phường bầu. Về công tác thanh tra, giám sát ở quận, phường có tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), Ban thanh tra nhân dân của MTTQ.

Những vấn đề có liên quan đến số đông người dân ở quận, phường thì UBND quận, phường xin ý kiến của MTTQ quận, phường. MTTQ các cấp có chức năng thanh tra, giám sát chính quyền các cấp. Ở quận, phường nên phát huy vai trò thanh tra, giám sát của Ban thanh tra nhân dân. MTTQ Việt Nam TPHCM cần tổng kết kinh nghiệm để mở lớp tập huấn nâng cao chuyên môn cho người làm công tác thanh tra nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn. MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp dân, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân đến các cơ quan chức năng, tổ chức kiểm tra giám sát chính quyền cho nên có nhiều kinh nghiệm để làm công tác tập huấn này. Các trưởng ban thanh tra nhân dân và các thành viên cần có phụ cấp để làm tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tin cùng chuyên mục