Muối bỏ biển

- Năm ngoái sập mấy mỏ đá, sợ thật!

- Mỏ đá chỉ là bề nổi. Còn bề chìm... tai nạn lao động liên tục, cả doanh nghiệp lẫn người lao động đều coi thường.

- Nhưng đã có nghị định xử phạt?

- Xử thì có, nhưng phạt... nhẹ hều. Với lại...

- Làm sao?

- Lấy ai kiểm tra mà xử.

- Còn thanh tra lao động?

- Thế bác không thấy báo đăng à? Cả nước trên 56 triệu lao động chỉ có 330 thanh tra viên.

- Ô bác ơi! Thế là muối bỏ biển à. Hèn gì...

- Làm sao?

- Lực bất... tòng tâm! 

VĂN YÊN