Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam

Đội ngũ trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Sáng 24-3, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18-5-1963 – 18-5-2023) và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam - VUSTA (26-3-1983 – 26-3-2023), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong mọi thời đại, ở mọi quốc gia, đội ngũ trí thức luôn luôn là một lực lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Trí thức vừa là một bộ phận của nguồn nhân lực, vừa là nguồn lực khoa học, kỹ thuật, trực tiếp tham gia vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước.

Nối tiếp truyền thống của dân tộc, vận dụng những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức, trong sự nghiệp đổi mới, Đảng luôn luôn quan tâm lãnh đạo công tác vận động, tập hợp và phát triển trí thức. “Trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh QUANG PHÚC

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, biểu dương và đánh giá cao các hoạt động, kết quả đóng góp, những cống hiến to lớn của đội ngũ trí thức KH-CN của VUSTA.

Theo Tổng Bí thư, trải qua 40 năm phát triển, nhờ tích cực tham gia xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, VUSTA đã đạt được những kết quả to lớn, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức KH-CN nước nhà, được Đảng và Nhà nước đánh giá cao; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam để vận động, tập hợp trí thức KH-CN trong và ngoài nước vì sự nghiệp của Đảng, của nhân dân và đất nước. Trong đội ngũ đó, có rất nhiều tấm gương sáng, có nhiều đóng góp lớn lao cho đất nước và dân tộc, như: GS-VS, Anh hùng Trần Đại Nghĩa; GS Tôn Thất Tùng; GS Tạ Quang Bửu; GS Hà Học Trạc; GS-VS Vũ Tuyên Hoàng...

Quang cảnh lễ kỷ niệm lúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Ảnh: QUANG PHÚC

Quang cảnh lễ kỷ niệm lúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Ảnh: QUANG PHÚC

Quang cảnh lễ kỷ niệm lúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Ảnh: QUANG PHÚC

Quang cảnh lễ kỷ niệm lúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục còn có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức mới đối với mọi quốc gia; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các tổ chức KH-CN, đội ngũ trí thức KH-CN của đất nước, đặc biệt là trí thức, các nhà khoa học thuộc VUSTA cần nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa, có hiệu quả cao hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước. VUSTA cần chủ động tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác vận động trí thức trong tình hình mới, thể hiện rõ vai trò chủ công của mình trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đội ngũ lãnh đạo VUSTA các thời kỳ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đội ngũ lãnh đạo VUSTA các thời kỳ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, VUSTA, đội ngũ trí thức KH-CN Việt Nam cần tiếp tục chủ động và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu cho Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật với các tiêu chí cụ thể; thu hút, trọng dụng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, nhằm xây dựng đội ngũ trí thức đất nước không ngừng lớn mạnh, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, có cơ cấu phù hợp, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập.

VUSTA cần có kế hoạch bố trí, sử dụng đội ngũ trí thức một cách hợp lý; có chính sách thu hút trí thức trẻ được đào tạo chính quy thực sự có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức tham gia hoạt động trong các viện nghiên cứu, nhà trường và doanh nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tập hợp trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hiến kế, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới; quan tâm công tác khuyến khích, tôn vinh những trí thức có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu VUSTA từ Trung ương tới địa phương tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức hoạt động và đóng góp cho sự phát triển đất nước. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn và các cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho trí thức truyền bá kiến thức, hướng dẫn quần chúng nhân dân tiến quân vào khoa học và công nghệ để giải quyết những vấn đề bức thiết trong cuộc sống, sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác. VUSTA và các tổ chức hội thành viên phải nâng cao tính chủ động, năng động, sáng tạo; có nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú gắn với chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của ngành, khu vực và cả nước, thu hút ngày càng đông các hội viên tham gia.

“Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, giáo dục tư tưởng đối với đội ngũ trí thức để anh chị em nhận thức sâu sắc hơn nữa vinh dự và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với nhân dân; nỗ lực đoàn kết phấn đấu, lao động sáng tạo, hoàn thành thật tốt trọng trách của mình; tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, cũng như đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ trí thức; động viên anh chị em có nhiều đóng góp tâm sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc sự bình yên của nước nhà”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhân dịp này, VUSTA đã công bố các quyết định trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân và các hình thức tôn vinh, khen thưởng tri ân các cán bộ, nhà khoa học đã có nhiều đóng góp cho VUSTA qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc VUSTA tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc VUSTA tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 4 cá nhân tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 4 cá nhân tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tin cùng chuyên mục