TPHCM chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về luân chuyển cán bộ

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản chỉ đạo thực hiện kế hoạch của Thành ủy TPHCM về việc luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

UBND TPHCM giao thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật về luân chuyển cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.

Cấp ủy, tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về nhận xét, đánh giá và kết luận của mình đối với cán bộ luân chuyển.

Cán bộ luân chuyển phải chấp hành nghiêm các quy định, quy chế, phân công của cấp có thẩm quyền, cơ quan nơi đi và nơi đến; tu dưỡng, rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chịu sự kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Tin cùng chuyên mục