TPHCM thúc đẩy chuyển huyện thành quận

UBND TPHCM vừa có kế hoạch xây dựng Đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TPHCM) giai đoạn 2021-2030.

Theo kế hoạch, TPHCM tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, làm cơ sở để triển khai việc lập, điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Đồng thời, thực hiện công tác lập chương trình phát triển đô thị của thành phố và của 5 huyện đồng bộ với công tác điều chỉnh quy hoạch chung.

Kế hoạch cũng xác định sẽ rà soát, đánh giá hiện trạng các tiêu chuẩn của huyện, xã - thị trấn theo quy định (về phân loại đô thị, về tiêu chuẩn đơn vị hành chính) để tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển đô thị đạt tiêu chuẩn của quận hoặc thành phố thuộc TPHCM và phường trực thuộc.

Cùng với đó là xây dựng các đề án nhánh về phát triển như kinh tế đô thị, văn hóa đô thị, hạ tầng đô thị, con người đô thị và quản lý nhà nước theo đặc thù, thế mạnh của từng huyện, là cơ sở để triển khai các giải pháp thúc đẩy tiến trình chuyển huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TPHCM) nhanh và bền vững.

Tin cùng chuyên mục