Phải nhận diện đúng bản chất, ý đồ của các thế lực thù địch

 Đảng đã phải nhiều lần chống lại sự xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch nhằm vào Cương lĩnh, đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng trong các thời kỳ từ những năm 1930 đến nay.
TPHCM triển khai công tác đấu tranh với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch
TPHCM triển khai công tác đấu tranh với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch

Cương lĩnh, đường lối của Đảng hình thành trên nền tảng lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn Việt Nam. Trong lịch sử lãnh đạo, đấu tranh của Đảng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển, bổ sung, hoàn thiện Cương lĩnh, đường lối luôn được đặt lên hàng đầu để bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn và cách mạng đi đến thắng lợi. Đảng đã phải nhiều lần chống lại sự xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch nhằm vào Cương lĩnh, đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng trong các thời kỳ từ những năm 1930 đến nay.

Phân biệt quan điểm sai trái, thù địch

Hiện nay, việc phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về cơ bản vẫn phải nhận diện đúng bản chất và ý đồ của các thế lực này. Điều cần lưu ý là thủ đoạn của chúng tinh vi, phức tạp, xảo quyệt hơn và triệt để sử dụng công nghệ thông tin để đạt được ý đồ.

Để có phương pháp đấu tranh phù hợp, chúng ta cần phải nhận diện rõ về quan điểm sai trái và quan điểm thù địch. Quan điểm thù địch phủ định thành quả cách mạng từ Cách mạng Tháng Tám, 2 cuộc kháng chiến, đến cả thành công của công cuộc đổi mới. Chúng chống đến cùng để phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều tổ chức chống đối như: Việt Tân, Triều Đại Việt, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”... Trong số những người có quan điểm thù địch, không hẳn đứng trong tổ chức, nhưng có quan điểm kiên quyết chống lại con đường đi lên CNXH.

Quan điểm thù địch có trong nội bộ tổ chức của ta. Số người này lợi dụng góp ý cho văn kiện đại hội Đảng trên nhận thức sai. Họ không có quan điểm chống đối Đảng, chống chế độ mà nhận thức về CNXH rất thô thiển. Trong phát triển kinh tế, đối ngoại chẳng hạn, họ nhân danh chủ nghĩa yêu nước nhưng lại căng thẳng trong quan hệ đối ngoại. Họ không nắm vững quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, là phải hết sức kiên trì, kiên quyết, khôn khéo trong đấu tranh ngoại giao ở những vấn đề phức tạp, để giữ vững độc lập chủ quyền. Xu hướng là phải gìn giữ hòa bình, ổn định để phát triển, tránh để xảy ra đối đầu căng thẳng có thể dẫn đến chiến tranh.

Trong khi đó, quan điểm sai trái có thể chỉ là nhận thức sai. Thực tế trong nội bộ có một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức còn hạn chế, nhất là ở địa phương, cơ sở ít tiếp cận lý luận, lười đọc sách báo, cho nên dễ bị các quan điểm sai trái lôi kéo. Có một số trí thức ít trau dồi trình độ lý luận, không hiểu rõ vấn đề chính trị, xã hội cũng dễ bị lôi kéo, kích động. Còn một biểu hiện nữa là cơ hội chính trị. Nó rất nguy hiểm, với động cơ vì chức, vì quyền sẽ tìm mọi cách chui sâu, leo cao vào các vị trí lãnh đạo để trục lợi, tham nhũng. Đấy là động cơ chính trị không trong sáng, không phải vì nước vì dân, mà vì cá nhân.

Khẳng định cái đúng để đấu tranh

Hiện nay, các thế lực thù địch triệt để sử dụng mạng xã hội để đưa các quan điểm độc hại, chống phá quyết liệt. Các thế lực thù địch đang chống ta mấy điểm sau: Thứ nhất, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng tấn công vào nền tảng tư tưởng của chúng ta, tìm cách hạ thấp giá trị khoa học, giá trị cách mạng của học thuyết, tư tưởng đó. Hai là phủ định con đường đi lên CNXH. Thứ ba, chúng tập trung chống sự lãnh đạo của Đảng, đòi bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng bằng thuyết đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Thực chất việc này nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng. Thứ tư, chúng đòi phi chính trị hóa quân đội, công an; đòi Đảng Cộng sản không được nắm quân đội, công an. Thứ năm là dùng tôn giáo, dân tộc. Thứ sáu là vấn đề dân chủ, nhân quyền.

Thời gian tới, các thế lực thù địch tập trung vào phá hệ thống lý luận của ta qua hình thức xuyên tạc, lôi kéo, kích động và ngay trong nội bộ, chống đối quyết liệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng, chứng minh nền tảng tư tưởng của mình sao cho thuyết phục, có tính hiện thực trong xây dựng, đổi mới, phát triển như ngày nay.

Trong cuộc đấu tranh quyết liệt này, mình cứ khẳng định cái đúng thì sẽ đẩy lùi được những quan điểm sai trái, thù địch. Ngay trong nội bộ mà vẫn còn chập chờn, không dứt khoát trong nhận thức, thậm chí có cán bộ, đảng viên còn thiếu tin tưởng thì rất nguy hiểm. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, chưa bao giờ ta có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như hiện nay. Vì vậy, chúng ta phải thông tin đầy đủ, rõ ràng để người dân hiểu cái đúng, những thành quả to lớn từ Cách mạng Tháng Tám, 2 cuộc kháng chiến đến công cuộc đổi mới 35 năm qua. Phải chứng minh cái đúng của điều này để khẳng định con đường đi theo CNXH mà Đảng và Bác Hồ chỉ ra từ năm 1930 đến nay là đúng đắn.

Cũng cần nói thêm, trong quá trình đi lên cũng có khuyết điểm, hạn chế, thậm chí có cái non kém. Điều này đòi hỏi phải thẳng thắn chỉ ra và quyết liệt chấn chỉnh. Làm tốt được việc vừa nêu sẽ góp phần đẩy lùi được quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, nhắm mắt trước sự thật của đất nước

Tin cùng chuyên mục