TPHCM sẽ kiểm tra đột xuất công tác thực hiện Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn thành phố năm 2024.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn TPHCM về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06.

Đồng thời, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả, cũng như đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện Đề án 06.

UBND TPHCM sẽ lập đoàn kiểm tra do lãnh đạo UBND TPHCM làm trưởng đoàn, lãnh đạo Công an TPHCM làm phó trưởng đoàn; thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Đoàn công tác sẽ kiểm tra trực tiếp hoặc kiểm tra thực tế tại đơn vị theo hình thức đột xuất.

Kế hoạch yêu cầu việc kiểm tra bảo đảm chính xác, khách quan, không gây trở ngại đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Việc kiểm tra tiến hành theo chuyên đề để đánh giá chính xác công tác chỉ đạo, điều hành của các sở, ngành và các đơn vị quận, huyện và TP Thủ Đức đối với từng nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể.

Quá trình kiểm tra phải thực hiện đúng quy định, quy trình, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời, phải chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và ghi nhận những bất cập. Từ đó, kịp thời tham mưu lãnh đạo các cấp chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phù hợp với yêu cầu thực tế.

Đoàn sẽ kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và việc triển khai thực hiện Đề án 06; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại đơn vị. Đồng thời, kiểm tra công tác phối hợp các đơn vị sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú và cấp CCCD với các trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt.

Đoàn cũng kiểm tra việc làm sạch dữ liệu chuyên ngành; số hóa hồ sơ, tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cập nhật thông tin, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lên phần mềm. Bên cạnh đó, kiểm tra việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình trên cổng dịch vụ công trực tuyến của TPHCM…

Tin cùng chuyên mục