Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Y tế HCM” từ ngày 1-10

Theo Sở TT-TT TPHCM, dữ liệu ứng dụng “Y tế HCM” sẽ được đồng bộ vào ứng dụng “PC-Covid” để người dùng không cần khai báo lại từ đầu theo hướng dẫn của Bộ TT-TT. Đồng thời, ứng dụng “Y tế HCM” sẽ được tích hợp thành một tiện ích trong ứng dụng “PC-Covid”.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Y tế HCM” từ ngày 1-10 ảnh 1
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Y tế HCM” từ ngày 1-10 ảnh 2
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Y tế HCM” từ ngày 1-10 ảnh 3
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Y tế HCM” từ ngày 1-10 ảnh 4
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Y tế HCM” từ ngày 1-10 ảnh 5
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Y tế HCM” từ ngày 1-10 ảnh 6
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Y tế HCM” từ ngày 1-10 ảnh 7