Tích cực đấu tranh phản bác tin xấu, độc trên mạng

Các đơn vị phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ trong đấu tranh phản bác tin xấu, độc trên mạng; đảm bảo an ninh trật tự; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...
Các đơn vị tại lễ ký kết
Các đơn vị tại lễ ký kết

Ngày 29-9, Công an quận Tân Bình cùng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Tân Bình (TPHCM) tổ chức ký kết thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2023–2025.

Hai đơn vị thống nhất việc xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ như: hướng dẫn tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời theo dõi, nắm tình hình, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên báo chí, Internet, mạng xã hội.

Cũng trong ngày, Công an quận Bình Tân tổ chức diễn tập xử lý tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, kết hợp diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự trên địa bàn năm 2023. Việc diễn tập là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền về quốc phòng an ninh; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Các đơn vị tại buổi diễn tập xử lý tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, kết hợp diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự trên địa bàn quận Bình Tân năm 2023

Các đơn vị tại buổi diễn tập xử lý tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, kết hợp diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự trên địa bàn quận Bình Tân năm 2023

Tin cùng chuyên mục