Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Thẻ Căn cước từ ngày 1-7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Thẻ Căn cước từ ngày 1-7-2024.

Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại Thẻ Căn cước mới từ ngày 1-7
Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại Thẻ Căn cước mới từ ngày 1-7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Thẻ Căn cước từ ngày 1-7-2024.

Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Thẻ Căn cước tại cơ quan quản lý căn cước và thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng dụng định danh quốc gia.

Nghị định quy định, công dân đến cơ quan quản lý căn cước đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Thẻ Căn cước, cung cấp thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, số định danh cá nhân, nơi cư trú để người tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Thẻ Căn cước là người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi thì hồ sơ phải có giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh là người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi.

Nghị định nêu rõ, trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa có hoặc có sai sót thì người tiếp nhận thực hiện việc điều chỉnh thông tin theo quy định trước khi đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Thẻ Căn cước.

Trường hợp thông tin của công dân chính xác, người tiếp nhận trích xuất thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau khi xác định thông tin người đề nghị là chính xác thì thực hiện trình tự thủ tục cấp Thẻ Căn cước theo quy định.

Nghị định quy định, công dân lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì đăng ký thời gian để cơ quan quản lý căn cước thực hiện thủ tục, hệ thống sẽ xác nhận và tự động chuyển đề nghị của công dân đến cơ quan quản lý căn cước nơi công dân đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Thẻ Căn cước.

Công dân đến cơ quan quản lý căn cước theo thời gian, địa điểm đã đăng ký để thực hiện thủ tục theo trình tự, thủ tục tại cơ quan quản lý căn cước.

Trường hợp bị mất Thẻ Căn cước hoặc Thẻ Căn cước bị hư hỏng không sử dụng được thì lựa chọn thủ tục cấp lại, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ Căn cước đến cơ quan quản lý căn cước xem xét, giải quyết việc cấp lại thẻ theo quy định.

Trường hợp người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Thẻ Căn cước cho người dưới 6 tuổi thì lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin của người dưới 6 tuổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì người đại diện hợp pháp xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý căn cước xem xét, giải quyết việc cấp, cấp đổi, cấp lại Thẻ Căn cước.

Nghị định nêu rõ, trường hợp cấp đổi Căn cước công dân sang Thẻ Căn cước hoặc cấp đổi Thẻ Căn cước thì người tiếp nhận có trách nhiệm thu lại Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Thẻ Căn cước đang sử dụng.

Trường hợp công dân không đến nơi làm thủ tục theo thời gian, địa điểm đã đăng ký hẹn làm việc với cơ quan quản lý căn cước thì hệ thống tiếp nhận yêu cầu của công dân sẽ tự động hủy lịch hẹn công dân đã đăng ký khi hết ngày làm việc. Nếu công dân tiếp tục có nhu cầu cấp, cấp đổi, cấp lại Thẻ Căn cước thì đăng ký hẹn lại.

Cơ quan quản lý căn cước tổ chức lưu động việc tiếp nhận yêu cầu cấp, cấp đổi, cấp lại Thẻ Căn cước cho công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài trong điều kiện, khả năng của mình; bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Căn cước, điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 1-7-2024.

Tin cùng chuyên mục