Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo

Sáng 4-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đổi mới GD-ĐT chủ trì phiên họp của Ủy ban về "đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo, sáng 4-4. Ảnh VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo, sáng 4-4. Ảnh VIẾT CHUNG

Đây là phiên họp quan trọng nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục mầm non (GDMN); phát triển GDMN dưới 5 tuổi có chất lượng phù hợp với điều kiện của từng địa phương và cơ sở giáo dục, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, đặt nền móng cho việc hình thành phát triển các giá trị cốt lõi của con người Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 4-11-2013 của Bộ Chính trị "về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", GD-ĐT đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển đất nước.

1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo, sáng 4-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong đó, GDMN đã có những bước phát triển quan trọng về quy mô, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Hệ thống mạng lưới trường, lớp mầm non không ngừng được củng cố, mở rộng và phát triển đa dạng các loại hình. Tỷ lệ huy động trẻ em nhà trẻ và trẻ em mẫu giáo 3-4 tuổi, 4-5 tuổi tăng dần hằng năm. Các điều kiện đảm bảo chất lượng GDMN dần được quy chuẩn và được đầu tư phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, GD-ĐT nói chung, GDMN nói riêng vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được sớm khắc phục; còn những khó khăn, thách thức trước mắt cần sự nỗ lực lớn để vượt qua.

Thủ tướng nhấn mạnh, GDMN có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam. GDMN là bậc học dành cho lứa tuổi nhỏ nhất trong tiến trình phát triển của con người. Xây dựng, phát triển con người cần phải được đặt nền móng từ những năm đầu đời.

Đảng, Nhà nước ta đã xác định GD-ĐT cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược. Do đó, bậc học GDMN cần tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới căn bản, tiến tới phổ cập GDMN cho trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi, chuẩn bị nền tảng cho trẻ phát triển toàn diện và sẵn sàng cho việc học tập suốt đời, đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao từ sớm, từ xa.

Vừa qua, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 42 ngày 24-11-2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, trong đó có chính sách về giáo dục để phục vụ cho phát triển con người, đặt mục tiêu đến năm 2030 "hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi".

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị đánh giá toàn diện về GDMN thời gian qua: những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đúc rút những bài học kinh nghiệm để từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn, trúng và đúng nhằm hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, phát triển GDMN trong giai đoạn sắp tới.

Tin cùng chuyên mục